Ang Aklat Na "Sa Piling Ng Espiritung Banal"

A. Pahayag Mula sa Nagsaliksik

Ang aklat na ito ay nasulat sa panahon ng Espiritu Santo. Tahasang mababasa sa aklat na ito ang mga katuruan na mula sa DAKILANG AMA upang tayo ay mabuhay nang naayon sa KANYANG kalooban habang tayo ay nandirito sa lupa.

Setyembre, 2006 ng ako ay bendisyunan ni Apo Conching at siya ay nagpahayag sa akin ng ganito:

"May misyon kang gagampanan, itatala mo ang libro sa panahon ng Espiritu Santo, itatala mo ang buhay ko."

Nang una ay atubili ako at ang sabi ko sa sarili ko ay ito, "paano ko ito maitatala samantalang nang makilala ko si Apo Conching ay ika limang taon na ng kanyang pagmimisyon? Wala akong kamalayan sa mga naganap sa kanyang buhay. Bakit ako? Maraming alagad na nang unang taon pa lamang ng kanyang pagmimisyon ay kasama na niya, bakit hindi ang isa sa kanila?" Naitanong ko ito sa sarili sapagka't nang panahon na iyon ay wala pa akong kamuwangan sa mga hiwaga ng DIYOS ESPIRITU SANTO.

Beth Chico

Elizabeth T.Chico Ang Nagsaliksik

Ang takda ay takda, ang salita ng AMA ay walang pagkabula. Madaling araw ng Abril 12, 2007, nang ako ay may naramdamang kakaiba. Akala ko ay nananaginip ako, binuksan ko ang aking mga mata at dinama ko ang aking kapaligiran, gising pala ang diwa ko. Nadama ko na may parang malaking bilog na nakapalibot sa aking ulo. Kulay pilak ito. Naitanong ko sa aking sarili, ano ito? Bakit pilak ang kulay at bakit nakaikot sa ulo ko? Bago mag ika-anim ng umaga ay bumangon na ako. Naghanda na ako sa aking pagpasok sa paaralan na aking pinaglilingkuran bilang Director.

Habang ako ay naghahanda, bumalik sa isip ko ang kakaibang nadama ko. Parang may nagbubulong sa akin na umpisahan ko na ang pagsulat ng libro. Ang tanong ko pa rin ay paano? Paano ko pasisimulan?

Ibinigay sa akin ang detalye ng ganito:

"Tatlong Yugto ito, hambing sa Diyos AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO. Ibibigay KO sa iyo ang bawat kabanata sa unang yugto, saliksikin mo ito. SA PILING NG ESPIRITUNG BANAL ang titulo ng aklat na susulatin mo."

Maging ang oras at lugar ng pagsusulat ay itinakda NIYA. Wika NIYA ay sulatin ko ito sa loob ng dormitoryo. Matapos ang pahayag ni Apo Conching sa gawaing pang-umaga ay pinapanhik na ako, sapagka't sa oras na iyon ay tahimik sa loob ng dormitoryo. Habang magsusulat ako, ang mga kasama ko namang Alagad ay gaganap sa kanilang gampanin sa altar.

Ipinasok din NIYA sa kaisipan ko ang ganito:

"Masdan mo ang larawan KO sa itaas ng dormitoryo ninyo, larawan lang iyon, subali't nandoon ang Espiritu KO na gagabay sa iyo."

Nang araw din na iyon ay sinimulan ko ang pagbabalangkas ng libro ayon sa pagpapahayag sa akin. Tinipon ko ang lahat ng bagay na gagamitin ko. Walang naging balakid sapagka't ang lahat ay inilalatag NIYA sa mga kamay ko.

Tinipon kong lahat ang tapes kung saan nairecord ang lahat ng kanyang pahayag mula sa unag taon ng kanyang pagmimisyon. Pinakinggan ko ang mga ito at isinaayos ko ayon sa paksa at nabuo ko ang ikalawang yugto.

Nag-interbyu rin ako ng mga tao na nakasama ni Apo Conching mula pa sa pasimula. Inalam ko ang mga kaganapan, ang mga hiwaga na kanilang nasaksihan.

English ang titulo ng ikatlong yugto na ipinasok NIYA sa kaisipan ko. Aniya'y "Sharing of Faith" ito na isinatagalog ko. Nabuo ko ang yugtong ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong napagaling ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Apo Conching. Nangalap ako ng mga testimonya. Pinakinggan ko ang mga pahayag ng mga taong gumaling mula sa mga tapes. Kinuha ko ang mga testimonya ng mga kapatid na gumaling mula sa iba't ibang panig ng mundo sa website at nakumpleto ko ang ikatlong yugto.

Pahayag din NIYA ay isama ko lahat ang mga panalangin na itinuro NIYA upang ito ay mapalaganap.

Ang disenyo at kulay ng pabalat ay ibinahagi niya kay kapatid na Marissa. Ipinaguhit niya ito kay Architect Rose Cunanan. Napalundag siya sa tuwa nang makita ang kabuuan, sapagka't ang iginuhit na disenyo ang eksaktong inilarawan sa kanya. Detalyadong ipinahayag pati ang kulay ng papel at kulay ng tintang gagamitin. Maging ang sukat ng aklat ay ipinabatid na dapat ay maaring madala sa lukbutan ng babasa

Ang Disenyo ng Libro:

Pati ang nag-imprenta ng bawa't sipi ng aklat ay idinatal NIYA sa dambana sa pamamagitan ng magkabiyak ng puso na nagkaroon ng pagsubok sa kanilang hanap-buhay. Humingi sila ng payo sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apo Conching. Hindi sila nabigo. Sila ay muling nakabangon sa kanilang negosyo.

Nabuo at nailathala ang aklat hindi sa kaparaanan ng mga taong ginamit NIYA kundi sa kaparaanan ng Diyos na Buhay, ang Diyos AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

~Beth Chico

B. Launching Day of the Book (October 27, 2007)

C. Talaan ng mga Nilalaman ng aklat na "Sa Piling Ng Espiritung Banal"

  UNANG YUGTO - ANG MISYON
    Kabanata 1 - Talambuhay ni Apo Conching
   
  • Si Apo Conching
    Kabanata 2 - Ang Pag-aatas
    Kabanata 3 - Ang Pagtanggap
    Kabanata 4 - Ang Unang Misyon
    Kabanata 5 - Ang Paghirang Ng Mga Unang Alagad
    Kabanata 6 - Ang Paghahayo Ng Imahen Ng Divine Mercy At Birhen Delas
      Flores
    Kabanata 7 - Ang Misyon sa Lumang Altar
    Kabanata 8 - Ang Espiritung Banal sa Katauhan Ni Apo Conching
      Unang Pangitain
      Pangalawang Pangitain
      Pangatlong Pangitain
    Kabanata 9 - Ang Katotohanan Sa Mga Unang Pahayag
      Unang Pahayag
      Ikalawang Pahayag
      Ikatlong Pahayag
      Ikaapat Na Pahayag
      Ikalimang Pahayag
      Ika-anim Na Pahayag
      Ikapitong Pahayag
       
  IKALAWANG YUGTO - MGA PAHAYAG NG BANAL NA ESPIRITU
    Ang Mga Mapapalad
    Ang Espiritu Santo
    Ang Salita Ng Ama
    Ang Pagtitiwala sa Ama
    Ang Katapatan Sa Ama
    Ang Pagtutuwid Ng Ama
    Ang Karunungan Mula Sa Ama
    Ang Pakikinig
    Ang Pagpapahalaga Sa Buhay
    Ang Pag-iwas Sa Pagkakasala
    Ang Pagsubok
    Ang Paghatol Sa Kapwa
    Ang Hinahatulan
    Ang Pagpapatawad
    Ang Paggawa Ng Mabuti
    Ang Pagtalima Sa Ama
    Ang Kababaan
    Ang Rebulto
    Ang Pag-ibig
    Ang Sanhi Ng Pagkakasala
    Ang Sanhi Ng Karamdaman
    Ang Pag-iimpok Ng Kayamanan Sa Lupa
    Ang Kaligtasan Ng Tao
    Ang Pananalangin
    Ang Pagsamba
    Ang Relihiyon
    Ang Pagsisimba
    Ang Araw ng Pamamahinga
    Ang Homilya
    Ang Pag-aayuno
    Ang Pasko Ng Pagkabuhay
    Ang Biyaya Ng Buhay
    Ang Magkabiyak Ng Puso
    Ang Araw Ng Mga Puso
    Ang Pagdiriwang Ng Pista
    Ang Pulitiko
    Mga Pamahiin
    Mga Talinghaga
    Ang Susi
    Ang Karayom Sa Buhanginan
    Ang Paglalakbay
    Ang Pagbibihis Ng Damit
    Halaman
    Ang Paglalakad
    Ang Tuwid Na Daan
    Ang Bahay
    Ang Alon Ng Dagat
    Ang Gata
    Ang Bulaklak
    Ang Altar
    Ang Sinaing
    Ang Lupa
    Ang Mata, Ang Kamay At Ang Paa
    Ang Daliri
    Ang Dalawang Buntis
    Ang Ahas
    Ang Kwento
    Ang Alitaptap, Puno, Martilyo, Lagare At Kawanihan
    Ang Mga Mayayamang Pahayag
     
  IKATLONG YUGTO - ANG PAGBABAHAGI NG PANINIWALA AT PAGTITIWALA
    MGA PANALANGIN
      Panalangin Sa Ikatlo Ng Hapon
      Ang Tsaplet Ng Mabathalang Awa
       
    MGA PANALANGING ITINURO NG BANAL NA ESPIRITU
      Panalangin Pagmulat Ng Mata
      Panalangin Paglabas Ng Tahanan
      Panalangin Bago Ang Anumang Gagawin
      Panalangin Kung May Balakid Sa Buhay
      Panalangin Para Sa Taong Di Kayang Tanggapin At Unawain
     

Ang Nagbibigay Ng Sakit Kalooban

      Panalangin Sa Pagdinig Ng Ama Ng Iyong Kahilingan
      Panalangin Ng Magulang
      Panalangin Ng Anak
       
    Pasasalamat

 

D. Mahalagang Paalala

Ang aklat na "Sa Piling ng Espiritung Banal" ay hindi ibinebenta para kumita. Ang natirang 1,700 na kopya ay ipinamamahagi sa presyo ng halaga ng pag-iimprenta, walang anumang tubo, upang maipatuloy ang pagpapagawa ng aklat at maipatuloy ang paghahayo ng salita ng AMA para sa daratal pa na mga taon. Kung nais niyong makakuha ng kopya maaari nyong kontakin ang nagsaliksik na si Kapatid na Beth Chico sa kanyang email address: betchay3ph@yahoo.com o kaya ay kontakin nyo kami dto sa ating website.

 

 
 
Bookmark Us | Back to Homepage | Sitemap
© Since 2001. ApoDivineMercy.com. All Rights Reserved.