Apo Conching's Message Board

16th November 2010,Tuesday
 

MENSAHE NG BANAL NA ESPIRITU sa Katauhan ni APO CONCHING

Mahal na mahal Ko kayo! Sa twina mithiing tulad ng isang bulag ang mata, naglalayong makakita at masilayan ang mga bagay na nilikha ng AMA, ang gamit at pagkain nya, ang sarili at itsura nya. Tulad ng bingi na nagnanasang makarinig ng mga sinasabi o tinuturan ng kausap nya. Tulad ng pingkaw, paralitiko at pilay na nagmimithing makalakad ng deretso, na sa kanilang pagmimithi may nagagalit, may umiiyak sa lumbay at pagkabagot sa buhay, may nagnanasa ng mamatay subalit sa kadakilaan ng AMA may mga nakalaya sa kanila ng dumatal ang Kristo sa lupa bilang sanlibutan. Ang naniwala at nagtiwala, ang nanalig at nanampalataya, ang tumanggap at nagsabuhay... nagalak ng lubusan. Gayon din ngayon sa kapanahunan ng Aking Espiritu sa katauhan ni Constancia, ang maniniwala at magtitiwala, makakalayang ganap sa bawat balakid, pagsubok at magkaraoon ng kaganapan ang Aking tinuran sa katauhan ni propeta Isias, ginawa Ko kayong bingi at bulag upang ang tuwirang maghanap ay makakita at makarinig. At sa katauhan ni Jeremias, ang halamang nasa tabi ng batisan di matitigang laging sariwa ang mga sanga at dahon nya. Alalaong baga mahal Ko, sino ang magpapalaya sa kamalian upang makapagbagong buhay at sa bulag at bingi sa katotohanan ay makarinig at makakita upang sa twina'y sariwang pag-iisip na kabutihan ay di katigangan at sa pamumuhay ay di magkulang! Walang dili't iba mahal Ko malibang Ang AMA Ko sa paghahari ng Aking Espiritu sa sanlibutan, mapakilala ang tama at mali, mapabatid Ko ang marapat at matanglawan Ko mga nadidimlan. Mahal na mahal Ko kayo! Sa twina'y nais Ko, “Effata” mga mahal Ko, maganap sa tao!

   
11th September 2009,Friday
 
MENSAHE NG BANAL NA ESPIRITU sa Katauhan ni APO CONCHING

Pagmulat ng mata sa umaga, purihin ang AMA, twina'y galak sa KANYA. Ang lahat ng problema, SIYA nagpapahintulot sa tao na maganap upang matutuhan at makilala ang salita at kapangyarihan ng salita NIYA.

"Lumapit kayo sa AKIN, AKO ay AKO nga, ang ALPHA at OMEGA, ang UNA at WAKAS ng buhay ng tao sa lupa.AKO ang lumikha ng langit at lupa, ang lahat ng aking nilikha bago KO nilikha ang tao sa lupa.Kung ang lahat ay batid mo tao,na AKO ang lumikha sa lahat ng nabuhay sa balat ng lupa maging sa katauhan mo.

Bakit hindi sa AKIN ay magtiwala,sa twina AKO ay may magagawa,kung paano AKO ay gumawa sa bawat araw hanggang maging bilang ay 6 na araw , ang AKING pagtakda ay nahahalintulad sa AKING paglikha at paggawa, tulad ng bawa't araw kung pagpapatunay na sa bawa't araw may takda AKONG magagawa sa mga tao sa lupa.

Kaya mga mahal ko, kilala nyo ba AKO?Kilalanin nyo AKO, AKO ay AKO nga na sa inyo ay nagmamahal, lumilingap,naghahandog,tumat anglaw, nagpapalakas, nagpapala, nagpaparaya, umuunawa, nagpapatawad, bumubuhay.AKO ang inyong sandigang di natitibag, sandigang matatag at di nagwawasak ng pagsasama ng sino man, kundi bumubuo at ang dulot kong galak at kapayapaan ay di kayang bilhin, hiramin, agawin, o nakawin,sapagka't AKO ang tunay at wagas at malinis magmahal.Ang magagawa KO ay di ninyo kayang gawin, ang salita ko ay walang pagkabula.

Halina mga mahal KO kilalanin ninyo ang AKING ESPIRITU, binaba KO na sa lupa upang ang maghanap ay makasumpong na ganap at ang matanglawan ay magliwanag na ganap.Babae at lalaki, bata at matanda babahaginan KO upang makilala AKO ng mga naghahangad na ganap at ang mga tapat ay magagalak, ang mga nagpapakatotoo ay magtatagumpay na ganap.

Mahal na mahal KO kayo! Ave Maria Puriscima!

 
19th August 2009, Wednesday
 

MENSAHE NG BANAL NA ESPIRITU sa Katauhan ni APO CONCHING

Ang patnubay ng AMA ay sumainyong lahat mga kapatid sa ESPIRITU at pananampalataya sa AMA! Ano nga ba ag paghahandog? Maraming uri ng paghahandog.May tinatawag na handog sa kasal, kaarawan ng pagsilang, subali't ang paghahandog ng buhay sa AMA ay malaking pagkakaiba. Sapagka't kung ang pahiram na buhay NIYA ay ganap na ihahandog sa KANYA nang buong katapatan, kababaan at buong katotohanan mararamdaman ang kaibhan sa normal na pamumuhay. Makikita mo ang lahat, ang pagkukulang sa mga kailangan kaya maghahangad na maghahangad na ito ay mapunan at makamtam. Madarama mo ang pagod, ang lungkot bilang sa pagkatao, maging ang mga alalahanin ay papasok sa maraming kaparaanan dadayain ka ng diablo upang maagaw ang kaisipan sa mga pangmundong gawa at makalamang hangarin at adhikain.

Mga Mahal Ko subukan ninyong ialay o ihandog bawa't araw sa AMA, sapagka't SIYA ang nakakakilala sa mga anak NIYA.SIYA rin ang nakababatid ng bawa't kailangan ninyo at makadadama kung nalulumbay o nalulungkot kayo! Nakakikita kung nahihirapan kayo!

Kaya nga mga Mahal ko, pagod ka na ba at sawa na sa pang-araw-araw mong gawa at paghahanap sa buhay, subali't di ka nakadadama ng kapayapaan,kuntento sa buhay, galak ng kalooban?Lumapit ka sa AMA, kilalanin mo SIYA sa mga mabubuting nilikha NIYA na iba't ibang uri ng hayop,puno, halama't, isda at ibon. Sa kalikasanan naman ay ulan, hangin, lindol at ipu-ipo na naipadadatal sa mundo. Mga bituin,araw at buwan sa langit na ang mga ito ay nagawa NIYA sa kapangyarihan NIYA.Ano pa kaya ang mga kailangan mo at lakas na di gawing ialay sa inyo.

Kung ang sa bawa't araw ninyo ay kikilalanin, hahanapin upang masumpungan at kamtin ninyo at madama ang pangangalaga, pagmamahal at pagpapahalaga NYA sa inyo. Sa patnubay ng ESPIRITU SANTO pangalang JESUS mga mahal ko, matitigib kayo ng pag-asa,galak, lakas, liwanag upang makayanan ninyo ang tukso at malayo kayo s pagkakasala at matutong sa bawa't araw ay magmithing makagawa ng karapat-dapat sa pananaw ng AMA. KAya kalooban at kaisipan ay di lamang sa paglilibang, pagkain,paghahanap-buhay at trabahong pang tahanan ang gagawin ninyo, kundi magkaoras kayong twina ay manalangin, sumamba at magpuri sa Banal NIYANG pangalan. YAHWEH...JEHOVA ang tawag ng tao. Ano mang pagkakaalam mo sa pangalan NIYA, igalang, sambahin nang may katapatan, buong galak at makatotohanan kayo'y KANYANG diringgin. AMEN!!! MAHAL NA MAHAL KO AYO mga KAPATID KO!!!AVE MARIA PURISCIMA!!!

Nawa ang pagkakasumpong sa salita ng AMA na idinaratal NIYA ay magharing ganap sa buo ninyong katauhan mula ulo hanggang talampakan. ESPIRITU SANTO ay ganap makilala ninyo at matanggap mga Mahal Ko. Galak at liwanag ay sumainyong lahat. Kalakip nito ang PAG-IBIG at sumainyo ang KAPAYAPAAN mga Mahal Ko. AVE MARIA PURISCIMA!!! 
1st January 2009, Thursday
  Sumainyo ang kapayapaan! MALIGAYA at MANIGONG BAGONG TAON sa lahat! Ang pagpapala ng AMA ay laganap, maraming aanihin, kakaunti ang mag-aani, kaya mga mahal KO halina at makinabang sa handog ng AMA, ganap hanapin ang mga gawa at salita NYA, ganap tumalima sa kagustuhan NYA upang isa ka sa mag-ani sa bukirin NYA. Mahal KO kayo, ang patnubay ay di mawawalay, tao ang humihiwalay. HIndi AKO lumilisan, tao ang di makakit. HIndi AKO nakakalimot, ato ang lumilimot. AKO ay mapagpatawad, tao ay di makapagpatawad na ganap. AKO ay mapagparaya tao ay di makaunawa patuloy nakalahad AKING palad, tao di AKO maapuhap. Kamtin nyo ang alay KO bilang ESPIRITU SANTO nakatanglaw sa inyo upang magliwanag buong bahagi ng katawan nyo. Kumatok ka at pagbubuksan ka, maghanap ka at makasusumpong ka sapagka't AKO ay AKO nga sa nyo ay wagas magmahal. Ang wika nga, ang may pandinig ay nakarinig ang may mata ay nagliwanag. Dulot KO'y buhay na walang hanggan. Sinoman ang sa AKIN ay manahan, kakamtin ang kaluwalhatian. AVE MARIA PURICIMA, mahal na mahal ko kayo!
   
30th April 2008, Wednesday
 

Sumainyo ang kapayapaan! Papuri sa AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO sa araw na ito na niloob ng AMA na mabigyan ng pagkakataon makapagmensahe muli sa inyong mga taga sunod, taga subaybay ng gawaing ito. Nawa sa patuloy nyong pagbisita ay ganap nyong masumpungan at ganap nyong maramdaman ang pag-ibig ng DIYOS sa karampot na bahagi NYA at pagtitiwala sa akin na ako'y gamitin upang ipalaganap ang salita NYA at gawa!

Mga kapatid Kong minamahal sa bawat araw na pagtalima ko sa atas sa akin marami akong katanungan, Isa sa aking katanungan ay ito: Sadya po bang ang maglingkod sa IYO ay batbat ng pakikibaka sa kapwa tao? Subalit sa kabila ng pakikibaka ay may galak.

ANO ang PAKIKIBAKA? ang maraming pagsubok sa tao. Una, gawin mo ang lahat na magagawa mo may kapintasan ang tao, sabihin mo ang totoo di ganap magtiwala ang lahat gayunpaman eto ang galak. Ang mga SUMUSUNOD na aking naramdaman at napatunayan: Ang DIYOS ay buhay! Makipagtotoo ka sa KANYANG ESPIRITU, makikipagtotoo ang DIYOS sa iyo. Pangalawa, ang makita ko na bawat gumaling sa kaparaanan ng DIYOS at kapangyarihan dinadaloy NYA sa aking katauhan ay nagsisilbing sandata ko't kalasag upang ako ay lalong lumaban sa tukso sa mundo. Maraming hamon ang demonyo upang gapiin ang inyong pananampalataya kaya mga kapatid ko maging matatag kayo, matalino na sumuri sa inyong mga gawa kung ito baga ay kalooban pa ng DIYOS ang sa inyo ay naghahari.

Ano ang udyok ng kalaban? maging magagalitin ka, maging maramdamin ka, maging mapag-imbot ka, magulumihanan ka, maging abala ka sa layunin ng mundo, magpayaman, magsugal, maglasing at marami pang iba.

Ano ang nais ng DIYOS AMA? Matuto kang kumilala sa KANYA. Ano ang mga gawa NYA? Mapagmahal, mapang-unawa, mapagparaya, mapagpakumbaba, mapagbigay, mapagpatawad.

Mga Mahal Ko! Bakit nga ba hindi ganap makatalima ang tao sa PANGINOON? Sapagkat maraming alipin sa tawag ng laman, sa damdaming tao hindi sa ESPIRITU. Sapagkat kung matututo lamang ang tao na manalig na ganap, manampalataya at isusuko buong katauhan paghaharian siya ng liwanag ng ESPIRITU ng Katotohanan upang turuan sa marapat at karapatdapat sa bawat araw ng kanyang buhay ng may galak at pag-asa, may kapayapaan ang kaisipan, mamumuhay siya sa tuwina na may takot sa DIYOS AMA at doo'y tuwirang magnanasa ang tao na unahing sundin ang kalooban ng DIYOS kesa kalooban niya.

Mahal ko kayo mga kapatid ko! Di man tuwirang kilala nyo ako, minahal ko kayo at mahal na mahal ko! Nais kong mailigtas ang mga kaluluwa ninyo. Maraming Salamat sa lahat! Pagpalain kayo ng DIYOS AMA at nawa ang liwanag ng ESPIRITU ay sumainyong lahat! Magsigaling ang may mga karamdaman ng kaluluwa't katawan. Pasakop kayo at magpaakay bilang ESPIRITU na pahatid ng AMA sa inyo mangabuhay kayo ng ayon sa kanya mararamdaman ninyo buhay na buhay SIYA! Kumakalinga, pumapatnubay, nag-aakay sa mabuting himlayan! AVE MARIA PURICIMA, AVE MARIA PURICIMA, AVE MARIA PURICIMA!

Habang binabasa mo ito, mahal na kapatid Ko, tumagos hanggang kalamnan mo ang daloy at paghahari ng DIYOS ESPIRITU SANTO na magbibigay lakas at pag-asa sa iyo na makibaka, lumaban kayong may karamdamang pisikal at pang-Espiritual! Mahal na Mahal Ko kayo!

   
24th December 2007, Monday
 

PANALANGIN:

O Dakilang AMAng mahal, Salamat po sa buong panahon mula sa unang yugto ng mundo magpahanggang ngayon ang lubos at wagas na pagmamahal MO sa IYONG mga anak ay di kumukupas.

Salamat po AMA at muli dumatal ang petsa ng 25 upang muli gunitain ng mga anak MO ang kaarawan ng pagsilang ng MESIAS ng sandaigdigan.

Nawa sa araw ng kapaskuhan ay magkaroong ganap ng kabuluhan sa IYONG mga anak ang tapat na pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan at pagpapatawad ang maghari sa kanilang lahat.

Patawarin MO ang kanilang kahinaan sa di pagtitiwalang ganap sa IYO na sa sandaling may pagsubok sila ay nadadaig ng mga alalahanin, kagulumihanan at sakit ng buhay na kanilang nakakamtam, ang mga abang nilalang na di KA masumpungan. Patawarin mo ang mga pinagpala MONG yumaman na di nila alintana ang kanilang kapwa kung sila'y nasasakitan ng dahil sa kahirapan, nalibang at nahibang sila sa mga pagpapalang dumatal sa kanila, di nila naalala ang may masasaktang tao, pinaghahari nila ang salapi at ang kapangyarihan upang umalipusta ng kapwa nila. Patawarin MO sila sa marami nilang pagkukulang na ang kaukulang para sa IYO ukol sa kabanalan ay kanilang nakalilimutan ng dahil nga sa nakapailalim sila sa kagustuhan ng laman.

Patawarin MO silang lahat AMA at patuloy MO silang alalahanin araw-araw. Ang pag-ibig MO ay wag MONG kupasin ni huwag MONG alisin sa amin.

Nawa, magkadiwa ngang ganap ang ibig sabihin at kahulugan ng pasko ay pag-ibig.

Papuri sa IYO ay walang katapusan pagka't marapat kang dakilain araw-araw.AMEN.

MENSAHE NI APO CONCHING:

Sumainyo ang kapayapaan mga minamahal!

Ang pag-ibig ay aking handog sa inyo di man nyo AKO nakikita subalit ang bawat araw ay kinasasabikan ko na mapaglingkuran kayo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magkaisa nawa kayong lahat na taga subaybay at nagtitiwala sa gatiting na talino at karapatang magpagaling ng karamdaman ng katawan at kaluluwa, magpalakas ng pananampalataya, magpatatag ng pananalig. Magkaroon sa tuwina ng pag-asa at tuwirang kilalanin at makilala ang AMA ay patuloy nawang lumago kayo at makamtan nyo ang ganap na kaligayahan at kapayapaan.

Ang pagsubok ay kaakibat ng tao subalit alalahanin na may DIYOS na buhay at pinahintulutang subukan ang tao upang tuwiran NIYANG makilala ang tunay at tapat na makatotohanan sa pagsamba sa KANYA na mga anak NIYA.

Magtiwala kayo, kayong nahahapis may aaliw kayong nadidiliman may tatanglaw kayong mga nagkukulang salat sa anumang bagay na pangkabuhayan na wala ng inaasahan kundi tanging AMA lamang magalak kayo kung matapat kayo sa kanya makakamtan ninyo ang baguhin niya ang buhay nyo!

Kayong may mga kabiguan, sinaktan ang damdamin ng inyong mga minahal subalit hindi kayo ginantihan ng pagmamahal, Huwag kayong mangalumbay. mapalad ang mga nagmahal sapagkat higit ang AMA magmamahal sa kanila. Sa inyong pagdurusa ialay nyo sa AMA. Huwag dibdibin sa kalooban, kalimutan sa isipan na kayo'y nasaktan at kayo'y magbabagong-buhay may daratal sa inyo na higit na magmamahal at ang magiging kapalit ng inyong pagdurusa ay higit na galak sapagka't nga hindi nalilihim sa AMA na nasaktan kayo. Kaya magpatawad kayo.

Ang mga may karamdaman na tinaningan na ang buhay magtiwala kayo. Walang sinuman nakababatid ng takda ng kanyang kamatayan. Manalig, manampalataya kayo walang imposible sa AMA. Pagharian kayo ng galak sa buhay nyo hanapin nyo ang katwiran ng AMA at mamuhay kayo ng ayon sa kalooban NIYA, maliligtas kayo.

Sumainyo ang ganap na katatagan, katapatan at makatotohanang pagsamba sa KANYA.

Mahal ko kayo!
Ave Maria Puricima

Maligayang Pasko sa inyong lahat!
Mahal ko kayo!

 
7th August 2007, Tuesday
 

Panalangin pagmulat ng mata sa umagang pagkagising

Diyos ng mga ninuno namin na propetang IYONG hinirang, Abraham ang pangalan. Pangako MONG binitawan ay malinaw at walang kasinungalingan. Tapat mangusap at walang pagkabula ang salita. Ang salita MO at gawa ay mahiwaga, sa IYO ko nilalagak itong aking buhay na tanging IKAW ang may karapatan.

Papuri sa IYO'y walang katapusan sa buong magdamag na IYONG patnubay. Muli itong buong maghapon IYONG pangunahan, sa bawat kong layunin ako'y turuan na ang mabuti ang syang mangibabaw. Makaganap at makapagsalita nawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Makamit ko nawa ang pagpapala mong kalusugan at kalakasan, kapayapaan ng kaisipan at kagalakan ng kalooban. Maging matapat na sa IYO ako manalig at nananalig na ang mabuting kaganapan ay aking makakamtan. Inaangkin ko sa araw na ito, may sorpresa KANG dulot na makapagbibigay ligaya sa puso ko at katatagan ng pananalig ko'y ganap ipagkaloob MO. Sapagkat sa IYONG kaparaanan ko lamang ito makakamtan.

Ang lahat ng papuri ay ibinabalik ko AMA sa IYO sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO, sa pangalan ng anak MONG si HESUS na BANAL na totoo. Amen

Ave Maria Puricima!!!

   
8th June 2007, Friday
 

Sa lahat ng mga nagtitiwalang ang DIYOS AMA ay dakila at may magagawa kaninoman,

Ganap angkining matatamo ang kagalingan at ganap na kagalakan at kapayapaan. Huwag mag-atubili tawagan APO CONCHING sa kalooban ng BANAL na DIYOS. May magagawa ang DIYOS na dakila sa inyong pananalig at pananampalataya. Ang lahat ay walang impossible. Kasama nyo APO CONCHING sa pagdulog sa AMA. Ave Maria Puricima. Mahal KO kayo.

Magalak nga at magpuri ang binuksan ang pang-unawa, ang pagpapala ng AMA ay sasakanila. Wag magsawang umawit ng papuri at pasasalamat sa AMA pagkat ito ang kinalulugdan Nya ang parangalang ganap sa tuwina ng mga anak NYA. Ang may pang-unawa ay nagagalak sa bawat pagsubok pagkat dito kayo pinatatatag ng AMA. Ang may takot sa KANYA iiwas sa pagkakasala at ang ESPIRITU SANTO ang sasakanya upang turuan sa marapat at karapat dapat sa buhay nya at ang galak ay sa kanya'y madarama. Ang lumbay ay mapaparam. Sa pagsukong buong pagkatao, AMA ang mangunguna. Ave Maria Puricima. Kilalanin nyo SYA mga mahal KO at magpapakilala sa inyo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO.

Ave maria Puricima.... Sumainyo ang pagpapala at katiwasayan ng buhay. Ave Maria Puricima... Ang walang pag-asa tumawag sa Kanya.

   
21st April 2007, Saturday
  Sumainyo ang kapayapaan! mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya.Sa DIYOS AMA DIYOS ANAK DIYOS ESPIRITU SANTO. Mabuhay kayong lahat na may galak at kapayapaan. Kayong nakasumpong ng liwanag at tamang daan patungo sa kaluwalhatian sa pangalan ng PANGINOONG JESUS pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. Tulad ng tinuran ng AMA.Pagpapalain ang umaasa sa kanya ang katulad nya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan ang mga ugat ay patungo sa tubig; hindi ito mangnganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito.Jeremias 16-17

Mga mahal ko ano bagang nais ng AMA sa mga anak nya. Manatili kayong tapat sa pagtitiwala at pananampalataya sa kanya.At wag manghinawa sa pagsamba na may kalakip na gawa.Ang buhay nyo ay patuloy nyang pdadaluyin ang ksaganaan sa lahat ng panahon bagamat may mga pagkakataong pagsubok ay dumarating. Katambal ito sa buhay ng tao pagkat ito ang pamamaraan,upang subukan kayo kung hanggang saan ang pananampalataya nyo sa KANYA. Ang tapat na anak nya, di pababayaan kailan man ang pag asa at ligaya ay sasakanya magpakailan man.Mga mahal ko ang karamdaman ay katatagan upang duon mo maramdaman ang kapangyarihan ng AMA s pagkilos ng ESPIRITU nya na sya ang buhay at sigla at sa kanyang mga kamay nakasalalay ang buhay.Kung kaya't magtibay ka kapatid kong mahal ipagkatiwala mo ang iyong buhay at mararamdaman mo buhay sya at mahal n mahal ka nya.Gayon din mga may pasaning mbigat hwag k lumuha kapatid,gisingin mo ang iyong diwa ang CRISTO ay laging handa kang damayan pagkat sya ang sandigan, gabay at patnubay ialay mo mga pasanin sa buhay at makakahulagpos ka di mo namamalayan. Kapatid kong mahal ang kapayapaan at kagalakan di mabibili ng anumang kayamanan. Pasakop ka lamang sa CRisto na dakilang manunubos. Tagumpay ay iyong mkakamtan. Sabik akong lahat kayo'y aking makitang personal at mkapag usap na ganap. Kalooban ng AMA sa kapangyar?han ng kanyang ESPIRITU sa pangalan ni CRISTO na BANAL na nag atas sa akin kaganapan ay mula sa kanila bilang 3 persona 1 sa pagka DIYOS na totoo. Mahal KO kayong lahat.At sa tulong ng mabuting tao nagtataglay na pusong bukal sa pagtulong napapaabot ko ang mensahe ng BANAL na ESPIRITU SANTO sa inyong lahat. Kaya purihin ang AMANG DIYOS. Pinahatdan ako ng taong ginamit nya upang ang gawaing ito ay lumaganap. Ang kapatid Kay CRISTO na naghandog ng karunungan nya. Ang web designer po natin ay si RAQUEL ng taiwan maari nyo syang kontakin nasa website kanyang add. Kung may nais kyong malaman pa.At may nais mgpagawa sa kanya. Muli sumainyo ang kapayapaan. Mahal n mahal ko kayo! Mabuhay na may galak kayo sa patnubay ng DIYOS AMA DIYOS ANAK at DIYOS ESPIRITU SANTO. Ave maria puricima.
   
15th April 2007, Sunday
 

Mga minamahal kong tagasubaybay at bumibisita sa gawain ng PANGINOON, Papuri sa AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO ang igawad nyo sapagkat ang pasubali, "Sinomang nagbukas at bumisita sa araw na ito na kapistahan ng DIVINE MERCY, angkinin nyo na bumukal at nilaganap ang pagpapalang kagalingan ng katawan at kaluluwa, kalutasan sa lahat ng uri nyong pinapasan at matagal ng walang kalutasan. Sa araw na ito, angkinin nyo mga mahal ko makamit nyo kalutasan. Sa mga humihingi makapagtrabaho, magkakaroon may ngayong buwang ito, may sa isang buwan at ang iba sa mga darating na buwan. Ang mga humihiling makapasa sa board exam, maging taimtim at matapat. Ankining pasado kayo mga mahal ko na itong araw na ito paghiling mo, natanggap mo na."

Pagpalain kayo lahat at ang kapistahang di nyo malilimot ang pagpipiesta ng mga pinagpala ng AMA. Mabuhay ang pananampalataya nyo at mangagalak kayong lahat. Sa pagtalima sa kalooban ng AMANG DIYOS ay sumigla ganap kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Mabuhay kayong may galak sa puso nyo at bunutin ang tinik ng galit, poot, hinanakit at, pagdaramdam. Ave Maria Puricima....

   
9th April 2007, Monday
  Sa mga minamahal kong mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, ang mensaheng ito ay pinadala sakin ng ating pinakamamahal na APO CONCHING upang ipost sa website upang ang mga anak NYA ay kaniyang masalikop sa pamamagitan ng mensaheng ito.

SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN mga minamahal kong taga subaybay at patuloy na nagbubukas ng website na ito, ng gawaing pangkabanalan, na pag-aatas ng BANAL na ESPIRITU sa pamamagitan ng aking pagkatao bilang APO CONCHING.

Ang pasubali ko mga mahal ko ang bawat kaganapang matutunghayan ninyo at nababasa ay magsisilbing inspirasyon ninyo sa buhay.

Sa may mga karamdaman, magtiwala at manampalataya kayo.Idikit nyo lamang ang kamay ninyo sa mensaheng ito angkinin ninyong malulunasan at ganap kayong pinagaling ng AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO. Sa mga walang anak at nagtitiwalang ganap, idampi sa tiyan ninyo ang kamay at ituran ito."Mahal na Divine Mercy magtitiwala po ako ngayong taong ito magkakaanak na kami." Angkinin mo kapatid kong mahal. At ang punung-puno ng pagsubok sa trabaho, angkinin nyo na maayos ganap ang mga problema at magugustuhan kayo ng mga nakatataas sa inyo, at magkakasundu-sundo ang bawat isa.

Ang mga nawawalang pag-asang magbago mga asawa, anak,kapatid, magulang, kaibigan na mga pinagpapasakitan ang inyong kalooban, sino ka man kapatid kong mahal maghintay ka at magtiwala na may magagawa ang BUHAY NA DIOS NG AWA at pakikinggan ka sa oras na binabasa mo ito mahal ko.Damhin mo at ang katapatan ay ibigay mo, sa pananampalataya mo, makikita mo magugulantang ka pa, ganap na palang nagbago ang nagdulot ng pait sa puso mo.

Ikaw kapatid ko na bigo, nagtiwalang nagmahal sa boyfriend/girlfriend at iniwan ka, huwag kang malungkot, may higit na nagmamahal at di magsasawa sayo. AKO'Y AKO nga ang wika nga sa tao. Di kita iiwan sa oras ng kaguluhan.Kalumbayan at kagipitan ako ay daratal, di kita iiwan.AKO'Y iyong hanapin at AKO ay iyong masusumpungan.Buhat at kailanman man di kita iiwan tawagin mo lamng AKO, AKO ay daratal, ESPIRITU SANTO na sa inyo ay kapiling araw-araw.Bilang DIOS AMA at ANAK na sa inyong lahat ay tapat at wagas ang pagmamahal sa kabila ng ikaw, kayong lahat ay nagkakasala.

Mahal na mahal ko kayo at ako bilang APO CONCHING na sa inyo rin ay nananabik makaniig at makitang lahat.

At sa inyo mga ALAGAD, MAbuhay kayong lahat ng naayon sa kalooban ng DIOS AMA. AVE MARIA PURISCIMA.

   
6th January 2007, Saturday
 

Sumainyo ang kapayapaan mga minamahal kong kapatid!
Papuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo!
Sa kaloob NYAng biyaya at pagpapala sa inyo, nawa'y patuloy na sumainyo ang KANYAng Bendisyon at patuloy ilahad sa inyo ang kamay ng AMA sa pamamagitan ng kapangyarihan ng KANYAng ESPIRITU sa pangalan ni HESUS upang lalong magtibay at lumalim ang inyong pananampalataya na SIYA ay buhay at abot kamay NIYA ang bawat nilalang sa sandaigdigan.
at magagawa NIYAng ibahagi sa inyo ang lakas at kapangyarihan upang sa bawat paglalakbay nyo sa buhay makamit nyo ang tagumpay na may galak, may lakas ang katawan at kalusugan at kapayaang taglay ang kaisipan. muli Salamat sa pagmamahal nyo at nawa'y patuloy na lumaganap ang mabuting gawa at salita ng Dakilang PANGINOON at Makapangyarihan. Muli Salamat sa inyo mga minamahal KO patuloy nawang maghari sa inyo ang pag-ibig na nais ng AMA na mangibabaw sa mga Anak NIYA upang kaguluhan ng Sandaigdigan laban-laban ng dahil sa talino at kagustuhan na makamit ang kayamanang panlupa nagkakaroon ng hidwaan at di pagkakaunawaan. ang Pasubali nga, hindi ito sapat na makamit ng tao upang lumiga at mapayapa ang kanilang katawang lupa at higit ang kaluluwa. kundi ang kilalanin SIYA at manguna SIYA sa bawat anak NIYA bago pa ang pagnanasa na maghari ang Kalooban bilang makalaman at makasanlibutan at Nawa itong pahayag KOng ito, magsilbing isang pagninilay kung alin ang mahalaga sa tao Kayamanang Panlupa o Kayamanang Pang-Espiritual. Ang layunin na ESPIRITU SANTO mag-ibigan nawa lahat kayo!
SumaInyo ang Kapayapaan!
Mahal KO Kayo!

   
   

Note from the site admin:

We hope we can provide english translation of these messages some day. If you can and are willing to do the translation, please email us at kapatid@apodivinemercy.com. Thanks and God Bless!!!

 

"Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free." Ephesians 6: 7-8

 
 
Bookmark Us | Back to Homepage | Sitemap
© Since 2001. ApoDivineMercy.com. All Rights Reserved.