The Awaited Truth from The Holy Spirit

in fulfillment of Jesus' promise in John 16:13

   Jun 07

Siyam na Mensahe sa Iisang Puso

Pagnilayan ninyo mga minamahal Ko. Siyam na bilang na mensahe sa iisang puso na pinagmulan hambing sa bilang ng Kristo (9). Bukal ng habag , bukal ng awa bilang Hesukristo (DIVINE MERCY) na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay.

960136_10200163289313659_1679842819_nMagandang umaga mga minamahal ko..mga taga-sunod , taga-subaybay na nalikom ng Ama sa iisang damdamin Niya..ibinigay sa tao upang bahaginan Niya at ipadama ang wagas na pag-ibig Niya. Hambing sa isang puno ng saging, marupok mang naturingan, mga dahon mapaspas lamang ng mahinang hangin ay nanga-pupunit sila. Punong taglay niya karitan mo lamang ay sisibol ang katas nya. Iyan ang puno ng saging sadyang marupok, subalit ang kanyang bunga sa iisang puso ay maraming sumisibol sa mga buwig niya.. hambing sa taong marupok at mahina pa sa pananampalataya at hindi pa bukas sa katotohanan maraming dulot sa iisang puso nya na taglay ng katawan nya madaling masaktan, madaling magalit, madaling mag-ngitngit, madaling mag-damdam, medaling mainggit , medaling mag selos ang puso niya. Tinik na sumisibol na hindi mabunot kung hindi niya pagninilayan na ang buhay pala ay hambing sa puso ng saging..sarado man ito maaaring buksan ng Ama kapag tinanggap Siya.


181232_10200163291633717_109667426_n
Katotohanang katotohanan ang pusong sarado ay maaaring buksan ng Ama at pamukadkarin Niya hambing sa bulaklak na napabubuka Niya upang sa gayon masilayan ang nectar nya. Ganyan kabuti ang Ama..hanapin Siya, kilalanin Siya, tanggapin Siya, panaligan Siya, manapalataya kang anak Niya at patototohanan Niya na Siya ang Diyos na buhay! Na magagawa Niya ang lahat sa bawat anak Niya.

425222_10200163290513689_780542958_nDalawang balok ng puso ay unang binukas Niya upang sumibol ang bunga nya. Hambing sa patay na damdamin na taglay ay galit at pagdaramdam na maaaring buksan nya at buhayin ay pagmamahal at kabutihan ..hambing sa dalawang sumibol na buwig niya na mga bulaklak pa ang makikita.

972117_10200163290113679_893333135_nNang mabuksan siya, nagsimula nang bumuka at naragdagan muli ang pagbubukas nya kaya’t nagkakaroon na ng bunga na sa hindi namamalayan at hindi nakikita, Ama kumikilos sa kanyang buhay nang dahil tinanggap na niya ang Amang may karapatan na hawakan ang puso niya, taglay ng pagkatao bilang nilalang Niya. Oh kay buti mo Ama! Dakila Ka!

5882_10200163292353735_1630679811_nPagnilayan mga anak Ko, ang mga piling ng mga saging na ito na bumuka na at kitang kita na ang pagkakahanay-hanay nila. Maging ang pagkakahiwalay ng saging na naging bunga..ganyan kumilos ang Ama. Ang imposible sa Kanya ay posibleng magagawa Niya. Sinong taong may kamay na magagawa niya na ang dikit-dikit na sumibol na bunga sa isang puso ng saging ay mapag hiwa-hiwalay niya. Kapag pinigkal mo iyan bilang kamay ng tao ang gagalaw ay maaaring mangaputol sila sa murang bunga nya at sariwa pa ay hindi na pakikinabangan. Kaya walang makagagawa niyan maliban nga Siya, mga kamay Niya ang kikilos sa kapangyarihan Niya upang maganap ang lahat.

181213_10200163568600641_1376846407_nAt iyan ang pawang katotohanan..mga bungang pinagsunod-sunod Niya. Ang sungot ay wala na at maliwanag ng nakikita na saging na saging na siya na nagbabadya na ang bunga niya ay lumalaki na. nagkakaroon na ng laman ang loob nila kung kaya’t may pakinabang ng naturingan siya.

933915_10200163292113729_1029142881_n

Iyan ang katotohanan..sa pag-usad ng mga araw , buwan mang naturingan na hinintay ang pagbubuka ng bawat balok nya bilang isang pusong pinagmulan, nagsiluwal ang mga piling, nasilayang tuwiran bungang mainam. At kung inyong pagmamasdan pagkahaba-haba, siksik ang bunga niya, sunod-sunod ang mga bunga niya. Subalit naka-ugnay sa isang puso lamang. Iyan mga mahal Ko ang gawa ng Ama, sa isang puso Niya na kung dadamhin ng bawat anak Niya ang dulot na pag-ibig Niya..bawat anak Niyang tumanggap sa Kanya na naka-ugnay sa Kanya ay tuwirang mabubuksan pusong taglay ng sino man. Mahaba mang pagbabata na sakit at dusa, pagdaramdam, hinanakit, galit at poot , selos at inggit..kapag Siya ang kinilala, ipaparam na lahat iyan. Lilinisin ang puso, mga balok na dumi..mga sungot na taglay niya ay mawawala na. kaya sisibol ang ligaya , makikinabang ang bawat isa sa bungang dulot ng kinilala ay Siya bilang Ama ng katotohanan na Siya ang bumuhay sa bawat isang nilalang. Tanging sa Kanya nakasalalay ang buhay. Kaya mga mahal Ko, puso nyo ay iugnay sa Kanya habang nabubuhay sa sanlibutang ito na tinatahanan bilang mga tao na anak Niyang minamahal.

 

 

10084_10200163291793721_1267104383_n

Katotohanang katotohanan may nasayang ba o masasayang sa pagtanggap sa Kanya, pagkilalang totoo? Tulad ng isang puso na simula ay sarado hanggang sa unti-unti NIyang mabuksan nang dahil sa pagkilalang tuwiran ng bawat anak Niya na nasumpungan Siya hindi man nakikita tinanggap ng puso niya, nadama ang pagmamahal niya, nagbunga na tuwiran hanggang pakinabangan at maging kabusugan. Tulad ng mga saging na nagsimula sa kaunting paghinog hanggang malubos ang kahinugan niya at pigtas na lamang ng pigtas ang bawat nasang tumikim at kumain sa kanya. Iyan mga mahal Ko ang pawang katotohanan. Ang sino mang sa Ama ay kumilala at damhin ang puso Niya bilang tunay na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapagpakumababa..tatamasahin nila ang tamis ng bunga na dulot Niya. Tulad ng kulay ng mga saging na piling-piling, dilaw simbolo ng liwanag . Ama , Anak at Espiritu Santo, tanggapin mo tao magliliwanag ang buhay mo..matututong magmahal ka ng tapat sa kapwa mo..ikaw rin ang makikinabang sa mabubuting ginawa mo sa kapwa mo tao. Kung ang tamis na nakamtan mo na sa pag-ibig ng Ama ay nadama mo ito, bawat nabahaginan mo tulad ng isang piling na saging iyan ang nais ng Ama magka-isa ang bawat isa sa Espiritu Niya pupuspusin Niya ng liwanag at tamis ng buhay. Mga minamahal Ko, pagnilayan ninyo ang mga mensahe na naitala sa nilikha ng Ama dito sa lupa.

Puno ng saging hambing kay Kristo, Siya ang nag-iisang puno ng Iglesia na sugo ng Ama upang ipadama ang isang pusong damdamin na mula sa Kanya na may katapatan, makatotohanan at mapagmahal, walang hangganan, walang katapusan ang pagbubukas Niya sa mga puso ng tao para Siya’y madama at ganap makilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo kamtin nawa ninyo mga mahal Ko ang layunin, adhikain at alay sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan! Sa ibabaw ng kalupaan iba’t –iba ang nananahan, yaon ay ang mga nilikha ng Amang mahal na kung pag-ninilayan mahiwaga Siyang tunay . Kaya mga minamahal Ko, buksan ninyo ang mga mata ninyo at silayan ang kalikasan ..masasambit ninyo na walang kamatayan ang Ama na bumuhay sa inyo. Kaya’t ang nais Niya malikom ang mga tapat na sa Kanya ay ganap na kikilala, tatanggap sa isip, sa salita at sa gawa ay maliwanag na ang paghahari ng Espiritu Santo ay suma-sa kanyang katauhan. Hindi kayang gawin ito ng tao subalit ang nananalig at nananampalataya na ang Kristo ay muling nabuhay at tinanggap bilang tagapag ligtas daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian ay kakamtin niyang ganap ang buhay na walang hanggan sapagkat ang tumanggap sa Anak marapat na tanggapin din niya ang Ama sapagkat sa iisang Espiritu ay nagka-isa . Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo sa tuwina , magalak at magpugay ..ang may pang-unawa ay nakaunawa sa bawat Aking iniulat na hindi tao ang pinagmulan at inyong pagnilayan kung ganang pawang katotohanan ang sa Aki’y tinuran. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM. Pagpalain kayong lahat! Makaabot sa apat na sulok ng daigdig sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan at kagalakan! Magmahalan kayong lahat mga anak naturingan ng Amang lumalang. Iyan ang katotohanan na kaisa kayo sa Kanyang kabutihan.


   Jun 07

Ang Pagtanggap

10084_10200163291793721_1267104383_nKatotohanang katotohanan may nasayang ba o masasayang sa pagtanggap sa Kanya, pagkilalang totoo? Tulad ng isang puso na simula ay sarado hanggang sa unti-unti NIyang mabuksan nang dahil sa pagkilalang tuwiran ng bawat anak Niya na nasumpungan Siya hindi man nakikita tinanggap ng puso niya, nadama ang pagmamahal niya, nagbunga na tuwiran hanggang pakinabangan at maging kabusugan. Tulad ng mga saging na nagsimula sa kaunting paghinog hanggang malubos ang kahinugan niya at pigtas na lamang ng pigtas ang bawat nasang tumikim at kumain sa kanya. Iyan mga mahal Ko ang pawang katotohanan. Ang sino mang sa Ama ay kumilala at damhin ang puso Niya bilang tunay na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapagpakumababa..tatamasahin nila ang tamis ng bunga na dulot Niya. Tulad ng kulay ng mga saging na piling-piling, dilaw simbolo ng liwanag . Ama , Anak at Espiritu Santo, tanggapin mo tao magliliwanag ang buhay mo..matututong magmahal ka ng tapat sa kapwa mo..ikaw rin ang makikinabang sa mabubuting ginawa mo sa kapwa mo tao. Kung ang tamis na nakamtan mo na sa pag-ibig ng Ama ay nadama mo ito, bawat nabahaginan mo tulad ng isang piling na saging iyan ang nais ng Ama magka-isa ang bawat isa sa Espiritu Niya pupuspusin Niya ng liwanag at tamis ng buhay. Mga minamahal Ko, pagnilayan ninyo ang mga mensahe na naitala sa nilikha ng Ama dito sa lupa. Puno ng saging hambing kay Kristo , Siya ang nag-iisang puno ng Iglesia na sugo ng Ama upang ipadama ang isang pusong damdamin na mula sa Kanya na may katapatan, makatotohanan at mapagmahal, walang hangganan, walang katapusan ang pagbubukas Niya sa mga puso ng tao para Siya’y madama at ganap makilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo kamtin nawa ninyo mga mahal Ko ang layunin, adhikain at alay sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan! Sa ibabaw ng kalupaan iba’t –iba ang nananahan, yaon ay ang mga nilikha ng Amang mahal na kung pag-ninilayan mahiwaga Siyang tunay . Kaya mga minamahal Ko, buksan ninyo ang mga mata ninyo at silayan ang kalikasan ..masasambit ninyo na walang kamatayan ang Ama na bumuhay sa inyo. Kaya’t ang nais Niya malikom ang mga tapat na sa Kanya ay ganap na kikilala, tatanggap sa isip, sa salita at sa gawa ay maliwanag na ang paghahari ng Espiritu Santo ay suma-sa kanyang katauhan. Hindi kayang gawin ito ng tao subalit ang nananalig at nananampalataya na ang Kristo ay muling nabuhay at tinanggap bilang tagapag ligtas daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian ay kakamtin niyang ganap ang buhay na walang hanggan sapagkat ang tumanggap sa Anak marapat na tanggapin din niya ang Ama sapagkat sa iisang Espiritu ay nagka-isa . Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo sa tuwina , magalak at magpugay ..ang may pang-unawa ay nakaunawa sa bawat Aking iniulat na hindi tao ang pinagmulan at inyong pagnilayan kung ganang pawang katotohanan ang sa Aki’y tinuran. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM. Pagpalain kayong lahat! Makaabot sa apat na sulok ng daigdig sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan at kagalakan! Magmahalan kayong lahat mga anak naturingan ng Amang lumalang. Iyan ang katotohanan na kaisa kayo sa Kanyang kabutihan.


   Jun 06

Ang Paglaya

383500_626257767387014_2055481818_nMga minamahal Ko, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan , pagmamahal Niya’y walang kamatayan sa iba’t-ibang kaparaanan napapakita Niya ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang kahiwagaan, naipapadama Niya ang Kanyang tapat at wagas na malinis na pagmamahal. Hambing sa dalawang hayop na ito, isang kambing at aso na kung pagmamasdan sila’y kapwa malungkot..nakakulong sa rehas, nakapatong sa bato para bagang tinuturan nila..ano ba itong buhay natin? Tayo’y naririto walang kasama, nakakulong , walang bantay.. sa pananaw kung pagmamasdan mo wala nga ba silang bantay? Sila nga lang bang dalawa? Ang lalim ng kanilang iniisip subalit nakayapos pa rin ang aso sa kambing at para bagang inaaliw. Idinaiti pa niya ang kanyang ulo, kinabig ng kanyang kamay hinahagod ang kanyang likod na para bagang sinasabi niya..kaibigan ano ba ang problema mo? Huwag kang malumbay..naririto ako bagama’t tayo lang dalawa, wala tayong kasama..nagugutom ka ba? Pagmasdan mo ang palibot..kulay luntian ang damo ..sa oras ng pagkain natin maalala tayo ng may ari sa atin para tayo’y pakainin at busugin tayo. Bagama’t ngayon ay iniwan tayong dalawa kaya huwag ka nang malumbay o malungkot..mayroon naman tayong tinutuntungang bato, makalalaya din tayo sa takdang oras na pakawalan tayo dito. Iyan ang katotohanan mga minamahal Ko, kayo ba ay nakulong ng damdamin ninyong pag-aalala sa buhay, sa maraming alalahanin, sa maraming pagkatakot, sa maraming kaguluhan na hindi ninyo kayang ipaliwanag na nakapagdudulot ng lungkot o lumbay ng inyong katauhan bilang taong nilalang? Pagmasdan ninyo ang batong tinutuntungan ng dalawang hayop na ito..matibay silang nakaakyat na para bagang hindi malalaglag. Iyan ang pawang katotohanan mayroon kayong sandigang bato , batong hindi matitibag , hindi mabubuwag , hindi mawawasak..KRISTONG tagapagligtas, sandigang bato na matibay. Marami ang nilalang abala ang isipan sa mga bagay na pang-sanlibutan , pagkatakot sa buhay nang dahil sa kahirapan, naghihinagpis dahil sa kabiguan. Huwag mahal Ko, kapiling nyo’y Ama sa pamamagitan ng Espiritu Niya. Pagmasdan ninyo ang kalawakan..kung ang ulap ay napababagsak upang maging ulan, ang damo ay napasisibol sa parang. Ikaw pa kaya na anak Niyang minamahal na kung kikilalanin lamang Siya, Siya ang papawi ng lumbay, ng kagulumihanan, ng pag-aalala sa buhay. Damhin ang Kanyang wagas na pagmamahal at katapatan..ang kalinga Niya ay walang katapusan. Makalalaya ang bawat alipin sa dusa’t hilahil , sa karamdaman ng kaluluwa at katawan , sa mga balakid sa buhay..Ama’y kilalanin, sandigan mo Siya bilang anak ka. Magmahalan hindi man magkakalahi, hindi man magkaka-uri tulad ng dalawang hayop na nagka-isa hindi man magka-uri ang pagka-hayop nila. Kung sila na hayop lamang mas mababa ang uri kaysa tao, nagkasundo, kayo pa kayang tao na mas mataas ang uri ang hindi ito magawa? Binigyan ng puso para damhin ang kapwa, ang isip para paandarin sa mabuti at makagawa ng mabuti ang bawat isa dito sa lupa. Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo . Pagpapala’y laganap, walang katapusan na sumisibol hambing sa damo na napapasibol ng Ama ang iba’t-ibang uri dito sa lupa gayon din ang tao maaari Niyang baguhin , maaari Niyang pasibulin ang kabuhayan, ang galak, ang kapayapaan, ang liwanag ng buhay. Sa takdang panahon , araw, oras at buwan na nais Niyang ipagkaloob sa bawat isa hanapin lamang Siya at masusumpungan, kalinga’y ipapadama kanino man. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEAM.. NEKEREMENEAM. Sa pangalang Hesukristo, kalayaa’y kakamtin nyo! Manalig, manampalataya mga mahal Ko sa dakilang Ama.


   Jun 06

Magkaiba man ay Parehas na Tubig ang Pampawi ng Uhaw

249079_626257407387050_1328248768_n

Purihin…purihin..purihin ang Ama. Kung pagmamasdan ang dalawang ito bilang mga hayop kambing at aso. Namamahinga ang aso na malayo ang tingin na kung wawariin mo napakalalim ng buntong hininga nya at hinahalik-halikan naman nitong kambing. Para bagang sinasabi nya..halika na manginain na tayo. Subalit nang dahil hindi sila magkatulad ng kinakain, hindi siya makasama kaya ano sa palagay nyo? Parehas kaya silang mabubusog? Sapagkat ang kambing maaaring kumain ng damo yaon ang pagkain nya at pagkatapos ay iinom siya..subalit ang aso tubig lang ang malalagok nya, hindi nya maaaring kainin ang damong pagkain nya. Subalit bakit magkasama pa rin sila? Mga minamahal Ko, pagnilayan itong aking ituturan o pahayag na dinaratal..nawa’y inyong mawawaan dili kaya’y maunawaan. Ang bawat isa hindi man magkakatulad ang pagkain..ang mayaman magagawa niyang kainin ang lahat ng nais niya subalit ang mahirap pili lamang ang makakain niya. Subalit mayaman at mahirap hindi maaaring mabuhay kung walang tubig , kung hindi sila iinom maaaring sila’y mamatay..mahirap at mayaman iisa ang buhay..walang mahihiraman kahit na sino man. Kapag namatay ang mayaman hindi siya maaaring bumili para ipalit sa kanyang buhay na namatay at mawawala na sa daigdig ng tao. Tulad din ng mahirap wala man siyang pambili para palitan ang buhay niya parehas ang sinapit nila ..kapag pumanaw kapwa isa lang ang tutunguhan ang alabok na pinagmulan. Kaya tulad ng mga hayop, magka-iba man sila ng uri subalit tubig ang pampawi ng kanilang uhaw kaya sila’y magkasundo pa rin bagama’t hindi sila magkatulad bilang hayop. Iyan ang pawang katotohanan mga minamahal Ko, kung ang mga hayop na naghihintay ng kalinga ng mga amo nila ay nagmamahalan, ang mga tao pa kaya na may isip at damdamin para magawa nilang kalingain ang kapwa ang hindi kaya magkasundo? kung ang pag-ibig ang maghahari at mangunguna sa bawat isa! Halina mga mahal Ko, damhin ang pagmamahal ng Ama sa isang halimbawa ng dalawang hayop na ito na magkasama..maaaring magsama mayaman at mahirap, matalino at mangmang kapag ang pag-ibig ang naghari sa bawat isa. Tulad ng isang mayaman na may alipin , katulong para makaramay niya ..alipinin sa tahanan, utos-utusan sa lahat ng dapat gawin, mahalin, pahalagahan, arugain. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang ..ang pagmamahal sa isang alipin , isang kahalagahan para madama na alipin man siya , may magmamahal pa rin sa kanya. Kaya nga, matutunang pahalagahan ang kapwa ..sino ka man , ano ka man, anak kayo ng Ama..iisa ang patutunguhan ang wakas ng buhay yaon ay ang kamatayan. Mapalad ang butihing ina, ama ng kanyang mga anak. Subalit mas mapalad ang tumatalima at sumusunod sa kalooban ng Ama. Maganda, mabuti ang isang butihing asawa ng kabiyak ng puso niya subalit mas mabuti ang pagsunod sa kagustuhan ng Ama. Kay sarap maglingkod sa kapwa subalit lakipan ng pag-ibig at hindi pakitang tao lamang sa gayon bumubukal, nag-uumapaw ang kagalakan sa puso ng sino man na ganito ang damdamin. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mahal na mahal Ko kayo! NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM.


   Jun 06

Pag-ibig sa Kapwa

972292_626291497383641_1798115176_n

Iyan mga minamahal Ko ang wakas ng pahayag ko..nakapamuhay ba kayo ng naaayon sa kalooban ng Ama? Sino ka mang anak Niya, ano ka mang uri ng lahi..maputi/maitim, malaki/maliit, mataas/pandak, mataba/payat, mayaman/mahirap, maganda/pangit, matalino/mangmang, makapangyarihan/walang kakayahan, Pilipino/ibang lahi. Ikaw ba’y anak ng Ama na tumanggap sa Kanya? Nakilala mo ba na ganap Siya? Nang maramdaman mo ba Siya hindi mo na inalintana kung ano ang mga nakamtan mo sa buhay? Kayamanan mo ba ay hindi kinatakutan na hindi pahalagahan sapagkat inilagak mo sa Kanya na nagpahiram lamang? Ang iyo bang kakayahan ay binahagi mo sa iyong kapwa na walang hinihintay na kapalit at hindi ka nanumbat, hindi ka nagdamdam sa kabila ng iyong ginawa? Ang lakas mo at talino ay ibinahagi na hindi alinatan mahirap man o mayaman ang iyong pinakitunguhan? O ikaw naman na mahirap hindi ka ba nangatwiran na wala kang magagawa? kundi bagkus ang puso mo , ang kalusugan mo yaon ang naging puhunan mo, ipinagkaloob mo ang sarili mo sa iyong kapwa para siya’y mahalin upang maipadama mo wala ka mang mga bagay na maibigay sa iyong kapwa subalit ang mahalin siya ay magagawa mo. Minahal mo ba ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Mapalad kayo mga minamahal Ko na hindi alintana ang buhay nyo nang dahil sa pagtitiwala sa salita ng Ama na binahagi ng Kristo na naghandog ng kanyang sarili at hindi nagpahalaga ng dahil sa Ama upang ipakilala ang tunay na pagmamahal at katapatan, pinagkatiwala ng Ama ang lahat sa Kanya upang maging isang halimabawa dito sa lupa at pakilalang buhay ang Ama at makamtan ninyo ang kaluwalhatian..buhay na walang hanggan sa piling ng Amang mahal sa Kanyang kaharian ng langit. Tulad nitong pusa na nakangiti na para bagang tinuturan hambing sa buhay ng tao..ako’y payak na nabuhay sa lupa..mahirap at walang katalinuhan subalit nakamtan ko ang nakamtan ng isang mayaman at mataas ang kalalagayan sa lupa hambing sa aso na napakalaki parehas kami na nakahimlay, na nagpapahinga sa malambot na kutson para bagang sinasambit..mga minamahal ko, kung kami’y hayop lamang na naghihintay ng pagpapahalaga at kalinga ng tao para kami ay makadama ng pagmamahal ay maaaring pagsamahin sa isang tahanan na magkasundo at nagmahalan kayo pa kaya na may taong kaisipan? Kaya’t hambing sa nakamtan ng tao na nagpakatotoo..pagkatapos ng lahat ng pakikibaka sa ibabaw ng kalupaan, sama-sama ang mga napili ng Ama ..magkaka-iba mang uri ng tao, isa lamang ang tinunguhan , ang himlayang walang katapusan na katahimikan, kapayapaan, wala ng kaguluhan. Sapagkat nagwakas na ang pahiram na buhay. At iyan ang dahilan kung bakit may Kristo na sinugo ang Ama na nagkatawang tao para sa kaligtasan ng sanlibutan. Mga minamahal , halina kayo! Namnamin ang tinuran ko..bulay-bulayin ito. Pagharian lubos kayo ng payapang kaisipan, kagalakan ng kalooban , mawawaan itong sa Aki’y itinuran. Pahayag na mainam na kung pag-uukulan ng pagninilay , makapagdudulot ng pagbabagong buhay sa isang tao na nalayo sa pananampalataya ng dahil sa hindi pagkilala sa bumuhay sa kanya bilang Diyos Amang naturingan. Panahon na mga mahal Ko para tanggapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ng tao subalit nagpapadama , nagpapakilala..manalig kayo sa hindi ninyo nakikita subalit magbibigay liwanag sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Ama at ng Anak. Mahal na mahal Ko kayo! Ganang pagkatao walang talino para maitala ito . husgahan , hatulan nyo man.. ang Ama kilala ang bawat anak Niya. Tarok ang isipan maging ang damdamin na taglay ng sino man. Siya ang may karapatang humatol sa bawat tinala dito sa lupa. Pagpalain kayo! Magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal Ko. Sapagkat walang tinatangi ang Ama na tunay na dakila at tunay na may ari ng buhay ng bawat nilalang bilang katauhan. Siyang may karapatan kanino man. Ilagak nyo sa Kanya ang buhay na pahiram ..hindi ka kailanman pababayaan habang nakikipamayan sa sandaigdigan. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEAM..NEKEREMENEANAM..Sa pamamagitan ng mga hayop, salita ay numukal, dumatal ang mainam na kung pag-aaralan ng katauhan mahirap unawain kailan man. Subalit may Espiritu Santo taglay ay talino , lahat ng kabanalan ang pinagmulan ay ang Banal na lumikha ng langit at lupa..AMA! sa pangalang HESUKRISTO paanyaya sa inyo mga anak Niya, Kilalaning ganap Siya ano man ang nais nyong itawag..Allah, Yahweh, Jehova, Panginoon, Ama..isa lamang Siya, wala ng dili’t iba pa. Mahal na mahal Ko kayo! Pag-isahin ang damdamin. Magmahalan ang lahat!


   Jun 06

Pagpapakumbaba

485440_378898882215187_954506956_n

Sumainyo ang kapayapaan mga minamahal Ko..galak at nag uumapaw ang Espiritu sa katauhan ko na muli’y magtala ng mga pahayag na dinaratal sa aking pagkatao. Kung susuriin ninyo, maaaring magtanong kayo ..apat na sunod-sunod na larawan mga hayop naturingan na pinost sa aking wall. Pagnilayan ninyo ang dalawang uri ng hayop na ito..unggoy at pusa na nagkasundo..kapwa marunong silang lumundag at umakyat. Nakaka-akyat sila sa mga puno subalit magkaiba sila ng unggoy..ang unggoy ay makapangungunyapit, makabibitin at makalilipat kung saan niya nais na lumipat-lipat na mga sanga maliit at malaki, mataas at mababa na mga puno.. subalit ang pusa nakalulundag man at makaka-akyat sa isang puno subalit hindi niya magagawang ibitin ang isang kamay niya at magpalipat-lipat sa mga sanga. Kaya mas maraming magagawa itong unggoy na nakayapos sa kanya. Para ba gang tinuturan nya na inaaliw ang pusang mas mababa sa kanya at maliit kung pagmasdan. Nawa ganyan ang tao , matutong magpakababa at isuko ang ano mang mayroon siya para sa kapwang mababa at siya ang umabot nang dahil siya ang may kakayahan para gawin ang higit na magagawa ng kapwa nya mas maliit sa kanya, maliit ang naaabot, maliit ang kanyang magagawa sa kapwa hambing sa magagawa ng isang taong matalino , mayaman at may kapangyarihan para lamang maipadama ang pagmamahal hindi niya alintana ang ano mang uri kung sino siya at kung ano ang nakamtan nya o mayroon at katangian sya.. inapuhap nya ang kapwa niya na mas mababa ang uri sa kanya. Iyan ang nais ng Ama..ibigin nyo at mahalin ang alam nyong walang magagawa nang tulad ng magagawa nyo.. kayong pinagpala na pinahiram ng kayamanan, katalinuhan at kapangyarihan dito sa mundo, sa balat ng lupa na tinatahanan ninyo kapwa ng mababang nilalang tulad ng isang mangmang, mahirap, walang kakayahang gawin kung ano ang nakakaya ninyo upang ganap nyong mapatotohanan na ang ginagawa ay kalugod-lugod sa pananaw ng Ama na ang ginawa nyo’y hindi kayo nagantihan at wala kayong hinihintay na ganti kanino man. Mapalad ang may damdamin at kaisipan na gawin ito sapagkat ganang tao hindi kayang gawin na ang taong mang mang , walang kakayahan na gantihan siya at magpa-alipin sa kanya ay magawa ang mahalin , arugain , pahalagahan, lingapin ang kanyang kapwa gayong kaya niyang gawin ang lahat nang dahil sa kanyang kayamanan, kapangyarihan at katalinuhan. Subalit nagawa nang dahil sa Amang dakila sapagkat sa damdamin at kaisipan Siya ang naghahari kaya sa bawat mabubuting ginawa sa maliit na kanyang kapwa Ama ang gaganti , Siya ang malulugod , Siya ang ganap na magbibigay ng marapat na gantimpala sa mga mabuting ginawa sa inyong kapwa. Inabot ang mga kamay tulad ng unggoy, niyapos ang katawan sa pusang maliit para bagang tinuturan o sinasabi niya.. kaibigan huwag kang malungkot o malumbay ni mabahala sa iyong buhay, maliit ka man bilang pusa naririto ako handang sumaklolo sa iyo..hambing sa tao kay sarap pakinggan , marinig mo sa iyong kapwa at gawin sa iyo ng kapwa na isa kang walang kwenta sa palagay mo wala kang magagawa sapagkat isa kang mahirap, isa kang mangmang sa pananaw ng iyong kapwa subalit may nagsabi na isang matalino , isang mayaman , at may kapangyarihan nagmamahal sa iyo ng tapat at kakalinga at nabigkas ang.. huwag kang mabahala may tapat kang kaibigan ..ako na iyong kapwa at ang sa ati’y lumikha walang dili’t iba ang lumikha sa ating dalawa yaon ay ang Amang dakila mapagmahal, magpagkalinga. Ginawa Niya man tayong magkaiba subalit isa lamang Siyang lumikha sa atin na nagpahiram ng buhay .. kay palad nyo mga mahal ko kapag nagawa nyo ito na masambit sa kapwa na hindi mo man magawa ang nagagawa ko, naririto ako bilang tunay na kaibigan mo at kapatid kay Kristo. Kaya tayong dalawa ay maaaring magsama , magkaiba man ang uri nating dalawa bilang nilikha ng Ama..maputi at maitim, mayaman at mahirap , matalino at mangmang , may kakayahan at wala, Siyang lumikha sa atin ..kaya mga mahal Ko, wala sa kulay ng balat, wala sa kaanyuan, wala sa kalalagayan para magmahal ng kapwa kundi sa puso nagmumula kaya magmahalan ang bawat nilikha ng Amang dakila bilang tunay na mga anak Niyang naturingan na tanging Siya lamang ang pinagmulan na unang nilikha ang ninunong si Adan at Eva. Mahal na mahal Ko kayo! Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak , Diyos Espiritu Santo pagpalain at puspusin kayo ng Espiritu ng Ama at Anak. NEKEREMENEANAM…NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM.
.


   May 31

Bulaklak na Nilikom

Flower-Wallpaper-flowers-249406_500_375 Sumainyo ang kapayapaan..mga minamahal Ko, walang hanggang papuri’t pasasalamat sa Ama sa bahaging kaloob Niya sa patnubay ng Espiritu ng katalinuhan upang maihayag ang mensaheng ito..inyong pagmasdan ang larawan..nilikom na mga bulaklak na disenyo sa isang orasan ..kulay puti(white) tanda ng kalinisan, kulay kahel(orange) tanda ng kasaganaan, kulay dilaw (yellow) tanda ng liwanag , kulay berde(green) tanda ng kalusugan, kulay lila (violet) tanda ng kabanalan..puso na marunong magmahal at magdamdam. Isang disenyo na kung pagmamasdan , kay inam sa mata, kay gandang pagmasdan. Iyan ang Ama..ganyan lumikha Siya, mga bagay na nilikha Niya ay kaaya-aya sa mata kung bibigyang tuon at pansin ng bawat anak Niya ay nagiging tunay na kapaki-pakinabang. Simulan natin ang mensahe sa loob ng orasan..nasa taas ang disenyong puti kung pagmamasdan mo’y hambing sa paru-paro na nakabuka ang mga pakpak niya na para bagang sumisimsim ng tamis sa mga nectar ng bulaklak na nakapa-gitna sa kanya. Kung walang pang-unawa ay hindi mawawawaan itong aking tinuturan o sasambitin sapagkat ganang pagkatao, walang nunukal o luluwal sa kaisipan bilang kathang-isip lamang. Subalit purihin ang may likha ng isip ng tao, ang bawat kaisipang ito na pahiram Niya ay tanda ng Kanyang kabutihan ,kahiwagaan kung sa mabuti iuukol at gagamitin. Labindalawa ang oras sa maghapon at sa buong magdamag ay gayon din. Bilog na orasan hambing sa gulong tanda ng ganyan lamang ang buhay na patuloy ang pag gulong sa daigdigan , pakikibaka sa buhay ang isang gulong kung nakaugnay sa sasakyan at may mag mamanibela sa sasakyang ito . ang buhay ng tao , sa bawat minuto , segundo at oras ay may nakalaan ang Ama sapagkat mahal Niya ang mga anak Niya kung kaya’t ang bawat mag-hapon ay napakahalaga na ipagkatiwala sa Kanya at Siya ang mag maniobra ng buhay ng bawat isang anak Niya.. mapag-nilayan na ang buhay ay patuloy ang pag-ikot hambing sa orasan habang nabubuhay at sa magdamag ay kamtin ang kapahingahan..tulad ng maliit na kamay (second hand) na siyang umiikot upang ituro ang bawat segundo hanggang makaabot sa isang oras na nakaturo siya sa puso na para bagang nagbabadya at nagtuturan..mga anak, sa puso ninyo ay itatak Ako at Ako ang bubuo ng ganap na kabutihan , kagalakan at kapayapaan sa inyo bilang katauhan . at ang isang kamay na nakaturo sa bente minutos bilang(minute hand) na nasa Kong ituran o ihayag sa inyo mga anak lumagpas na naman ang menuto…naka bente minuto na para maalala ninyo ang kabuuan na ang pananampalataya ay sa pagtanggap sa Diyos Ama at Diyos Anak. At ang isang kamay ay nakaturo sa ala-una..nasa Kong ihayag sa inyo..Ako ang nag –iisang Espiritu Santo na inugnay sa inyo sa ibabaw ng kalupaan bilang sanlibutan upang manawagan na kumilala sa tunay nyong magulang Amang naturingan nang mabuo ang pagnanasa Niya na makamtan nyo na masilayan ang kaharian na pinag handaan ng Anak bilang Hesukristong naturingan. Mga bulaklak na tinipon, pinaikot sa orasan..iba’t-ibang uri..iyan ang tao na napagsasama-sama ng Ama, napagtitiyap-tiyap Niya sa Kanyang kapangyarihan upang sa bawat panawagan Niya ay malikom ang tapat sa Kanya. At ang bawat nalikom na ito sa pagiging marapat , makatotohanan at matapat sa paglilingkod hambing sa bulaklak na patuloy na binubuka upang lumabas ang nectar nya at masilayan ang loob ng bulaklak. Ganyan din ang isip ng tao ..mga anak Ko, lahat ng pinili ng Ama na binigyang karapatan na mapapalad na makakilala sa Kanya, patuloy na binubuksan ang pang-unawa sa larangan ng kabanalan upang sa gayon patuloy na maipamahagi sa bawat kapwa at ang tamis ng buhay ay kamtin sa kabila man ng lahat na pagdalisay ay dinaranas sa katapatan ng pagtitiwala at buong tapang na walang pag-aalinlangan na pagtanggap at pagsunod sa Kanyang mga utos at atas.. tatanggapin ang tunay na kabanalan kung ang kalusugan, kalinisan , kasaganaan ng pananampalataya ay maghahari at mangunguna sa bawat isa. Tulad ng kulay ng mga bulaklak..puti, kahel, berde, dilaw, lila na naka-akma sa bawat kulay ng mga bulaklak..isang larawan na kinuha lamang sa gawa rin ng tao..disenyo , art ang tawag na kaisipan din ang ginamit upang mabuo ito. Gayon din ang mensaheng ito na pahatid sa inyo mga mahal Ko..tinalaan ang isipan gamit ay katauhan upang ibigkas at ihayag . ganang pagkatao hindi malulubos na maiisip ito at makukuha ang kabuluhan subalit patotoo ng Ama may Espiritu Siya na huhubog sa isipan upang makaunawa ang bawat nag-aadhika ng Kanyang kabanalan. at itong salitang marapat pag nilayan ng magnanasang ito’y kamtan. Mahal na mahal Ko kayo! Ang patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumainyo..kapayapaan sa lahat , sa apat na sulok ng daigdig ..laganap ang pag-ibig ng Ama sa lahat ng Kanyang mga anak. Damhin ninyo at mararamdaman ito, kilalanin ninyo at lubos nyong mawawawaan , mauunawaan ang tinutukoy Ko na dapat ang tao magising sa katotohanan. Hambing sa orasan na sa bawat oras maaaring may mawala, sa bawat menuto maaaring may maganap sa bawat segundo may kaloob ang Ama . Hambing sa mga bulaklak na nalalagas ang lakas ,kalusugan, ang talino, ang kakisigan, kagandahan, ang kakayahan na taglay ng katauhan..kayamanan, kapangyarihan na nakamtan sa sanlibutan kung kaya’t halina mga mahal ko, Ama’y kilalanin sa bawat oras, segundo , menuto huwag sayangin ito sa pangalang Hesukristo hanapin at tuklasin ang mga salitang walang pagkabula mga salitang mula sa talaan ng mga ninuno na naparam na sa lupa na ginamit mula pa sa simula na ngayo’y pinag -aaralan sa larangan ng kabanalan. matanto’t mawawawaan nawa..ganap pag nilayan ang bawat pahina , bersikulo, kapitulo tawag ng tao..chapter and verse in English sa Banal na Aklat, Biblia ang tawag. Mga salitang pawang katotohanan tulad ng katagang ito mula sa unang tipan hanapin nyo.. walang kumilala , tumanggap sa Ama na pawang kabutihan at kabanalan taglay Niyang tuwiran, Abraham na pinagturanan “sa labindalawang lipi mo Abraham ang sino mang tapat na sa Akin ay tatanggap mga anak naturingan pagpapalain Kong ganap hanggang kaapu-apuhan. Pagpalain kayo mga minamahal Ko ng mga iba’t-ibang uri ng pagpapala mula sa Amang dakila, Diyos na mahiwaga! NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM..


   May 15

Gladiola

309938_522486371146156_716166466_nAng gladiola ay malambot ang tangkay, madaling yumukod, madaling mabali . Kaya nga’t hambing sa katauhan, kung malambot ang puso madaling sumuko sa Ama, yuyukod sa Kanyang kalooban , susunod sa Kanyang kagustuhan at noon akala ko kilala ko na Siya ..marami pa pala akong hindi batid sa Kanya sapagkat marami akong kahilingan kaya ako dumudulog..kaya ako’y paladasal kaya’t nung nasumpungan ko Siya, marami pa pala akong kulang sa pananampalataya. Kaya salamat sa Ama, Anak at Espiritu Santo isa ako sa napabilang na maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pangalang Hesukristo natutunan ko ang tunay na pagsamba at pananampalataya pala ay hindi lamang ang sarili ang dapat pahalagahan kundi pahalagahan ang kapwa tao tulad ng sarili na minamahal kaya sa bawat ginagawa ay ipanalangin sila, Ama naman ang nakasaksi, nakarinig sa sinambit ng bibig, nakabasa ng laman ng isipan , nakatarok ng damdamin kung paano ang mabuting hangarin sa kapwa tao Ama naman ang gumaganti ng kagalakan at kasiyahan ng puso mo. Mahal na kapatid ko, salamat sa paggalang mo, pagpapahalaga sa Espiritu sa aking katauhan..katotohanan kong sasambitin hindi na ako maglilingkod kung di ang Diyos ang paglilingkuran ko at hindi ko mapaglilingkuran ang Diyos na sinasamba natin, na tinatawagan natin, na kinikilala natin, na tinanggap natin kung wala tayong kapwa tao na paglilingkuran para sa Kanya. Kaya kapwa , mahalin ng tama na bukal sa kalooban mula sa Amang mahal ang damdamin..kapwa natin lahat sila mula sa Ama sapagkat kundi sa Kanya ay wala tayo sa ibabaw ng mundo…kaya maliwanag na tinuran ng Kristo “Ang umiibig sa maliit na kapwa niya , Ama ang inibig nito..ang maka-uunawa sa mga bata ay kalulugdan ng Amang dakila” ..sapagkat mahirap tanggapin ang hindi kaano-ano subalit ng dahil kay Kristo at Ama mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili at batid ko bilang mga hinirang na alagad kayo, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan ninyong gawin ito ..ipagpatuloy nyo lahat mga kapatid ko na nakasumpong ng liwanag na manahan sa liwanag..gawin ninyong marapat na patuloy ninyong ipamahagi ang liwanag na nasa inyo upang matanglawan ang nadidimlan. Kung ano ang inyong nasimulan na mabuting simulain hanggang wakas pagsumakitan, pagsumikapan na ito’y tuparin alang alang sa Diyos ng katotohanan, Diyos na buhay magpakailan man. Diyos Ama ng buong sandaigdigan at ng kalangitan, Diyos na hindi nagbabago ng pagmamahal kanino man mula noon ngayon at kalian man. Diyos ni Abraham na siyang ninuno na pinagmulan ng lahat. mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain kayong ganap at puspusin ng Espiritu ng Ama at ng Anak. Magandang umaga sa mga anak ng Ama sa buong sandaigdigan. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM.. Limiin ninyo mga mahal ko ang sa unang mga pahayag kung saan nagmula at pagkatapos ang mga sumunod kung ganang pagkatao ang pinagmulan..malaya kayo mga minamahal ko na magsuri sa bawat kataga na ito. Nawa matanto nyo ang bawat araw Ama ay buhay..hindi nawawalay ang Kanyang Espiritu..damhin ng may pagkilala at pananalig na tapat sa Kanya at patototohanan Niya na Siya ay Diyos ng kahiwagaan, puspos ng pagmamahal kanino man na walang kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan! Magmahalan ang bawat isa sa buong sansinukob!


   May 08

Limang Buong Bulaklak

936521_497965490270536_299222858_nSumainyo ang kapayapaan mga minamahal kong kapatid sa Ama at kay Kristong banal na bugtong na anak , na isang mabuting halimbawa na Kanyang ibinaba dito sa lupa upang gumawa ng mga kahiwagaan, mga patotoo na sa Ama Siya nagmula, nagbigkas ng mga salita na tunay na pawang kabanalan at dulot ay pawang kabutihan sa mga nakaka-unawa hanggang mamatay ang katawan at ang Espiritung taglay na puspos ng kalinisan , tigib ng pag ibig ay muling nagbalik sa tahanan ng Ama na kung saan doon Siya nagmula. Subalit maliwanag Niyang tinuran “Ako ay paroroon sa Ama upang ipaghanda Ko kayo ng mga silid na tatahanan ninyo..at sa pagbabalik ng aking Espiritu, Siyang magbibigay pang unawa sa inyo upang ang katotohanan ang Siyang magpalaya kanino man.” Kay buti ng Ama, kung inyong pagmamasdan ang limang buong bulaklak na pinost sa profile at may dalawang kulay..isang asul at apat na kulay rosas na nagsisilbing sa apat na sulok ng daigdig ang pag ibig ng Ama ay laganap at ang kulay asul ay simbolo ng tagumpay. Sa loob nito maliliit na bulaklak na pinuno ang kabuuan sa iba’t ibang kulay na mga bulaklak na larawan bago ang pahayag na ito. Inyong pag nilayan itong sa Aki’y ituturan dili kaya’y sasabihin na pawang katotohanan kung mawawawaan lamang nawa’y inyong maunawaan ang pahayag na sa aki’y idinatal , niluwal na tuwiran sa pamamagitan ng Espiritung Banal. Ang limang daliri ng Ama ay hambing sa limang buong bulaklak na binigkis Niya at tinipon hambing sa isang bisig Niya at limang daliri Niya, sa isang kampay lamang maraming kaganapan na Siya’y magagawa kung Kanyang nanaisin kaya’t kapit mga anak Niya ..huwag kayong bumitaw sa pananampalataya sa Kanya, handa Niyang ilahad ang Kanyang palad upang ibigay Niya ang mainam na sandigan , patnubay na walang katapusang kapangyarihan at walang kamatayan ang Kanyang magagawa sapagkat tunay Siyang mahiwaga at dakila.

Ang bawat buo na bulaklak ay hambing sa mga natipon ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalang Hesukristo upang mahambing sa iba’t ibang kulay sa loob nito iyan ang mga natipon ng Ama na ganap kumikilala sa Kanya na maaari Niyang ibigay ang makulay na buhay sa puspos Niyang pagmamahal hanggang tamuhin ang tagumpay sa kabila man ng maraming balakid sa buhay. Umasa ka anak Niya at magtiwala ka, panaligan mo , magmithi ka na isa ka sa mga natipong ito na nais Niyang maging ganap, maging tapat, maging marapat sa Kanyang pananaw na magiging kalugod-lugod na ayaw na Niyang mawalay pa sa Kanyang piling. Hambing sa bulaklak , bago ito bumuka at ganap nakita ang mga petals nya, nakibaka rin marahil sya sa uod, sa kamay na pipigtas sa kanya, sa maninira na mga hanep bago siya nakaluwal at ganap namukadkad. Ganyan ang buhay , maraming pinakikibakahan subalit lagi ninyong tatandaan tulad ng bulaklak ang nangangalaga sa kanya ay lagi siyang dinadalaw, dinidiligan, kinakausap na hinihintay kitang bumuka upang ikaw ay makita kong mamukadkad at masiyahan ang aking mga mata sa iyong magandang kulay. Hambing sa pangangalaga ng Ama, mataman Siyang nagbabata na sa bawat araw nagnanais Siyang mabuo ang pananampalataya ng bawat anak Niya, pananalig sa Kanya ay maging matapat at umasang kailan man ay hindi Niya pababayaan..ganyan Siya mangalaga kung madarama lamang ang Kanyang pagmamahal, ganap na pagkalinga.

At iyan ang pawang katotohanan, kailan man ay hindi Siya nagpabaya subalit kung hindi nyo pag-uukulan ng pansin at pagninilay ang Kanyang buhay na ibinigay at magiging abala sa pang sanlibutang gawain, pang katawang pagnanasa hindi nyo matutunan ang mga nais Niya at kalooban Niya na minimithi na makamit ng mga anak Niya at ang Espiritu Niya ay patuloy nagmamasid, nananabik kung sino ang Kanyang dadaluyan na ganap Niyang masisimsim ang tamis ng pag ibig , pagmamalasakit, pakikipag totoo sa Ama na pinagmulan ng buhay nya. At ganap mabuksan ang pananalig at pananampalataya ng sino man upang makamtan ang makulay na buhay hambing sa tinipon na mga bulaklak na kaaya-aya sa Kanyang pananaw sa limang buo na bulaklak..iyan ang pag ibig ng Ama na kung madarama, tunay na mahahambing sa mga bulaklak na nakapaloob na iba’t- iba ang kulay.. sa pagtitiwala sa Ama ganap na makulay na buhay ay kakamtin bagamat maraming pinagdaraanan upang dalisayin ang katapatan ng pananalig at pananampalataya umasa na may Diyos na buhay na hindi kailan man magpapabaya..kaya kapit bisig, kapit kamay mga anak ng Ama sa bawat saglit magka-isa, ipanalangin ang buong sanlibutan na magkaroon ng ganap na kapayapaan at matutunan ang kabanalan upang ganap na matamo o makamtan ang pangarap na katighawan at katiwasayan ng bawat bansa at mga anak ng Ama.. pagkilala sa Ama, pagsunod sa Kanyang kagustuhan at kalooban ang kailangan, sapagkat wala Siyang nasa o layunin na makakasama kanino man bagkus pawang sa ikagagalak at ikabubuti ng lahat. Kaya nga’t maliwanag na tinuran ng Kristo “Sumainyo ang kapayapaan!.at ang iiwanan Ko’y pagmamahal..taglay Ko’y kaluwalhatian at buhay na walang hanggan ang dulot kanino man sa mga anak ng Ama na sa Kanya’y nagtiwala, nanalig na ganap.” Mahal na mahal Ko kayo! Iyan ang sa tuwina’y sambit na walang kamatayan Niyang pinababatid sa iba’t ibang parte ng daigdig sa bawat anak Niya Siya’y gumaganap na walang hinihintay na kapalit dili kaya’y kabayaran . Espiritu Santo taglay ng mundong ito..halina mga mahal Ko, kilalanin at magtiwala kayo sa hindi nakikita ng inyong mga mata subalit kasa- kasama nyo , kapiling nyo sa tuwina “Espiritu ng katotohanan” noon, ngayon at kailan man sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama at sa pangalang Hesukristo. Pagpalain kayo mga mahal Ko! Magmahalan ang buong sangkatauhan. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM… NEKEREMENEANAM..


   Apr 17

Panalangin para sa Katapangan at Kapanatagan

Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan kita, pinasasalamatan sa bawat araw na ako’y buhay na nananahan sa sanlibutan. Ama, sidlan Mo ako ng tapang sa mga nababalitaan na kasindak sindak na kaganapan sa daigdigan tulad ng lindol, kaguluhan na dulot ng kapwa ko, paglalaban laban, paghihidwaan ng dahil sa pagmimithing makamtan ang karapatan na kanilang nagiging daan upang lalo lamang gumulo ang sitwasyon. Haplusin mo ang damdamin at kaisipan naming Iyong mga anak na makilala kang lubos ng aming buhay katauahan na tanging Ikaw ang nagpahiram upang sa gayon makapamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban at sa Iyong kagustuhan. Tanglawan Mo po ng Iyong Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin. Ituro Mo po ang marapat kung papaano kami’y maging isang mabuting anak Mo upang sa gayon malubos naming matanggap na kami’y tao lamang , pahiram ang buhay at marapat naming magawa ang kalugod lugod sa iyong pananaw bilang kami ay taong marupok, mahina subalit sa Iyo ang kalakasan , sa Iyo ang katatagan. Bahaginan Mo po kami ng kakayahang ito na mula sa Iyo upang ang aming karupukan ay maging katatagan at ang aming kahinaan ay maging kalakasan sa gayon ganap naming matututunan kung paano kami’y dapat kumilala sa Iyong mga salita na ipanahan sa aming diwa, sa Iyong pagmamahal ay ganap makadama nang sa gayon malubos ang pagkatakot naming gumawa ng pagkakasala at labag sa kagustuhan Mo. Ito ang aking samo’t dalangin sa pangalan ni Hesukristo, sa patnubay at liwanag ng Iyong Espiritu . AMEN.