Nobena sa Mabathalang Awa

“Ang Nobena sa Mabathalang Awa na iniutos ni Hesus na aking isulat at gawin bago ng Kapistahan ng Awa. Ito’y magsisimula sa Biyernes Santo.”- Sor Faustina

Noong Disyembre ng 1936, nang hilingin ni Hesus na ihanda ni Sor Faustina ang sarili para sa Kapistahan ng Awa sa pamamagitan ng isang nobena, ay itinakda Niya na ang panalangin na kanyang iaalay ay ang Rosaryo sa Mabathalang Awa (Chaplet to the Divine Mercy), na nauna Niyang isiniwalat noong ika 13-14 ng Setyembre, 1935; at kanyang inilakip sa nobena na ito ng mga dalangin ng awa ang pangako: Sa nobena na ito ay ibibigay Ko sa mga kaluluwa ang anumang grasya na kanilang hihilingin (II, 197).
Winika ni Hesus kay Sor Faustina na sa loob ng siyam sa araw, dalhin ang mga kaluluwa sa karagatan Kanyang Awa. Sa bawat araw, dalhin sa Kanyang Maawaing Puso ang iba’t ibang grupo ng kaluluwa at ilubog  ang mga kaluluwang ito sa karagatan ng Kanyang Awa upang madala Nya sa tahanan ng Kanyang Ama. Sa bawat araw, hingin sa Ama ang mga biyaya para sa mga kaluluwang ito alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan Nya.

Unang Araw Ika-Apat na Araw Ika-Pitong Araw Rosaryo sa Mabathalang Awa
Ikalawang Araw Ika-Limang Araw Ika-Walong Araw Tungkol sa Nobena
Ika-Tatlong Araw Ika-Anim na Araw Ika-Siyam na Araw Iba pang mga panalangin
       
       
     
 
UNANG ARAW

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG LAHAT NG TAO, LALO’T HIGIT ANG MGA MAKASALANAN, at sila’y ilubog sa kagatan ng Aking awa. Sa ganitong pamamaraan ay mabibigyan mo Ako ng kaaliwan sa harap ng matinding kalungkutan na idinudulot sa Akin ng mga kaluluwang hindi nakaliligtas.”


PANALANGIN:
Lubhang Maawaing Hesus, na ang hangad ay magkaroon ng tunay at lubhang pagkaawa at magpatawad sa amin, huwag Mong tignan ang aming mga kasalanan kundi ang aming pagtitiwala na aming inilalagay sa Iyong walang hanggang kabutihan. Tanggapin Mo kaming lahat sa Iyong Napakamaawaing Puso, at huwag Mo kaming pabayaang makalayo roon. Aming ipinag-aamo-amo sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong pag-ibig na siyang nagbubuklod sa Iyo at sa Iyong Ama at sa Mahal na Espiritu.

Walang Hanggang Ama, ilingon Mo sa amin ang Iyong maawaing titig sa lahat ng tao lalo’t higit sa mga makasalanan na nabubuhay sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Alang-alang sa Kanyang tiniis na hirap at kamatayan, ipakita Mo sa amin ang Iyong awa, at nang aming mapuri ang walang hanggang kapangyarihan ng Iyong pagka-awa magpasawalang hanggan. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKALAWANG ARAW

“DALHIN MO SA AKIN NGAYONG ARAW NA ITO ANG MGA KALULUWA NG MARAMING PARI AT MGA RELIHIYOSO at ilubog mo sila sa di masayod Kong pagka-awa. Sila ang nagbigay sa Akin ng lakas na batahin Ko ang Aking mapait na paghihirap. Sa pamamagitan nila, ang Aking pagka-awa ay umagos sa buong sansinukob.”


PANALANGIN:
Napakamaawaing Hesus, na pinagbubuhatan ng lahat ng kabutihan, dagdagan Mo ang Iyong grasiya sa  mga lalaki’t babae na konsagrado sa gawaing kabanalan nang sila’s makagawa ng mga karapatdapat na mga gawain ng awa; at nang lahat ng makakita sa kanila ay magpuri sa Ama ng Awa na nasa langit.

Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga pinili Mo sa Iyong bakuran lalo na sa mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa; at pagkalooban Mo sila ng lakas ng Iyong bendisyon. Dahil sa malaking pag-ibig sa kamahal-mahalang Puso ng Iyong Anak kung saan sila ay nabibigkis, ipagkaloob Mo sa kanila ang Iyong kapangyarihan at liwanag, at nang sila ay makaakay at magturo ng paraan tungo sa kaligtasan at nang may iisang tinig ay umawit ng papuri sa Iyong walang hanggang Awa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-TATLONG ARAW
“NGAYON DALHIN MO SA AKIN ANG MGA BANAL AT MATAPAT NA MGA KALULUWA, at sila ay ilubog mo sa karagatan ng Aking malaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang nagdala sa Akin ng malaking kaaliwan sa pagdala Ko ng Krus. Sila yaong mga mumunting  patak na nagbibigay ng kagaaanan ng loob sa kalagitnaan ng karagatan ng kapaitan.”


PANALANGIN:
Napakamaawaing Hesus, buhat sa kayamanan ng Iyong pagkaawa ay Iyong ibinibigay ang Iyong mga grasiya sa masaganang pamamaraan sa bawat isa at sa lahat. Tanggapin Mo kami sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso at huwag Mo kaming pabayaang makaalis doon. Aming hinihiling sa Iyo ang grasiyang ito sa pamamagitan ng Iyong nakamamanghang pag-ibig sa Iyong makalangit na Ama na ang pag-ibig na ito ang nagpapaalab ng matindi sa Iyong Puso.

Ama na Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga matapat na kaluluwa, sa mga tagapagmana ng Iyong Anak. Alang-alang sa Kanyang napakalungkot na pagtitiis, ipagkaloob Mo po sa kanila ang Iyong bendisyon, at kubkubin Mo po ng Iyong palagiang pangangalaga. Huwag sanang mawala ang kanilang pag-ibig o mawala ang malaking kayamanan ng kanilang pananampalataya, at sa halip kasama ang lahat ng napakaraming mga anghel at mga santo, ay magpuri sana silang lahat sa Iyong walang hanggang awa magpasawalang hanggan. Amen.
(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-APAT NA ARAW

 “NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG HINDI NANINIWALA SA AKIN AT YAONG MGA HINDI PA NAKAKAKILALA SA AKIN. Sila ay naalala Ko rin noong sandali ng Aking Paghihirap at ang gagawin nilang pagkilala sa Akin sa hinaharap ay ang siyang naka-aliw sa Aking Puso. Ilubog mo sila sa karagatan ng Aking pagka-awa.”


PANALANGIN:
Lubhang Maawaing Hesus, Ikaw an Liwanag ng buong mundo. Tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso, ang mga kaluluwa noong mga hindi pa nanininiwala sa Iyo o nakakakilala sa Iyo. Bayaan Mo na ang liwanag ng Iyong grasya ang tumanglaw sa kanila at nang sila, kasama namin ay magpuri sa Iyong kahangahangang awa; at huwag Mong pabayaan silang mahiwalay sa Iyong tahanan na walang iba kundi ang Iyong Napakamaawaing Puso.

Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa noong mga hindi naniniwala sa Iyong Anak, at sa mga kaluluwa noong mga hindi pa nakakakilala sa Iyo ngunit sila’y nakalakip na rin sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ilapit Mo sila sa liwanag ng Ebanghelyo. Itong mga kaluluwang ito ay hindi nalalaman kung anong napakalaking kaligayahan ang umibig sa Iyo. Ipagkaloob Mo po sana, na sila rin ay magpuri sa kadakilaan ng Iyong awa magpasawalang hanggan. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-LIMANG ARAW

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NG MGA KAHIWALAY NA KAPATID at ilubog mo sila sa karagatan ng Aking pagka-awa. Noong sandali ng Aking Pagihirap, sinira nila ang Aking Katawan at Puso na Aking Simbahan. Nang sila ay bumalik at naki-isa sa Aking Simbahan, ang Aking mga sugat ay naghilom at gumaling, at sa ganoon ay nabawasan ang Aking mga paghihirap.”


PANALANGIN:
Napakamaawaing Hesus, ang Kabutihan mismo, hindi Mo itinatangi ang liwanag sa mga humihingi nito sa Iyo. Tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa ng mga kahiwalay naming mga kapatid. Tawagin Mo sila sa pamamagitan ng Iyong liwanag sa pagkakaisa ng Iglesia, at huwag Mo silang pabayaang mahiwalay sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso; loobin po sana Ninyo na sila rin ay magpuri sa kadakilaan ng mapagkaloob Mong awa.


Ama na Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa ng mga kahiwalay naming kapatid, lalo’y higit yaong mga nag-aksaya ng Iyong mga biyaya at hindi ginamit sa wastong paggamit ang mga grasiya na ibinigay MO sa patuloy nilang paggawa ng kamalian. Huwag Mo pong tingnan ang kanilang kamalian at sa halip ang Iyo pong tingnan ay ang pagmamahal ng Iyong Anak at ang mapait na pagtitiis na Kanyang dinaanan alang-alang sa Kanila, yaman din lamang na sila ay nakalakip na rin sa Kanyang Napakamaawaing Puso. Loobin Mo po sana na sila rin ay magpuri sa Iyong napakadakilang awa magpasawalang hanggan. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-ANIM NA ARAW

“NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWANG MAAMO AT MAY MABABANG KALOOBAN AT ANG MGA KALULUWA NG MGA BATA, at dalhin sila sa Aking napakalaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang tunay na kawangis ng Aking Puso. Sila ang nagpalakas sa Akin sa sandali ng Aking napakapait na paghihirap. Nakita Ko sila na kawangis ng mg Anghel sa lupa, na sila ang magtatanod sa Aking mga altar. Ibinuhos ko sa kanila ang napakarami Kong grasiya. Tanging ang mga kaluluwang may mababang loob ang makatatanggap ng Aking grasiya. Tinatangkilik ng Aking pagtitiwala ang mga kaluluwang may mababang kalooban.”


PANALANGIN:
O lubhang Maawaing Hesus, Ikaw mismo ang nagsabi, “Mag-aral kayo sa Akin sapagkat Ako’y maamo at mababang loob.” Tanggapin po Ninyo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang lahat ng may maamo at mababang kalooban na mga kaluluwa at mga kaluluwa ng mga bata. Itong mga kaluluwang ito ang nagbibigay ng matinding kagalakan sa buong kalangitan at sila ang itinatangi ng makalangit na Ama. Sila ay nakakatulad ng mabangong pumpon ng mga bulaklak sa harapan ng trono ng Panginoong Diyos; ang Diyos mismo ang naliligayahan sa kanilang mabangong samyo. Ang mga kaluluwang ito ang may pampalagiang tahanan sa Iyong Napakamaawaing Puso, O Hesus, at sila ay patuloy na umaawit ng himno ng pag-ibig at pagka-awa.
Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwa na maamo, sa mga kaluluwa na may mababang kalooban at sa mga bata na kasama sa tahanan na walang iba kung hindi ang Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ang mga kaluluwang ito ang nakakahambing ng Iyong Anak. Ang humahalimuyak nilang bango ang pumapaitaas buhat sa lupa at nakararating sa Iyong trono. Ama ng Awa at ng lahat ng kabutihan, hinihiling ko po sa Inyo alang-alang sa pag-ibig Mo sa kanila at sa kaligayahan na rin na Inyo pong nakukuha mula sa kanila; bendisyunan Mo po ang buong mundo, nang ang lahat ng kaluluwa ay samasamang umawit ng mga papuri sa Iyong awa magpasawalang hanggan. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-PITONG ARAW

 “NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NG MGA GUMAGALANG AT NAGPUPURI SA AKING MALAKING PAGKAAWA at sila ay ilubog sa Aking awa. Ang mga kaluluwang ito ang nalungkot ng labis sa Aking Paghihirap at nakatuloy ng ganap sa Aking espiritu. Sila ang mga buhay na imahen ng Aking Napakamaawaing Puso. Itong mga kaluluwang ito ang sisikat na may natatanging liwanag sa kabilang buhay. Wala isa man sa kanila ang mahuhulog sa apoy ng impyerno. Ako mismo ang magtatanggol sa bawa’t isa sa kanila sa oras ng kamatayan.”


PANALANGIN:
Lubhang Maawaing Hesus, na ang Puso Mo ang Pag-ibig mismo, tanggapin Mo sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa ng mga tanging nagbibigay puri at gumagalang sa kadakilaan ng Iyong pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ay makapangyarihan sa tanging kapangyarihan na rin ng Diyos . Sa gitna ng lahat ng mga hirap at mga balakid tuloy pa rin sa pagsulong, hindi nawawalan ng pag-asa sa Iyong awa; at kaisa sa Iyo, O Hesus, dinadala nila ang sangkatauhan sa kanilang mga balikat. Ang mga kaluluwang ito ay hindi huhusgahan ng mahigpit, at sa halip ay ang Iyong awa ang yayapos sa kanila pagpanaw nila sa buhay na ito.


Amang Walang Hanggan, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwang nagpupuri at gumagalang sa Iyong pinakadalikang katangian, at iyan ay ang Iyong walang hanggang awa, na sila rin ay nakapaloob sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Ang mga kaluluwang ito ang buhay na Ebanghelyo; ang kanilang mga kamay ay puno ng mga gawain ng awa at ang kanilang mga puso, na nag-uumapaw sa kaligayahan, ay nagsisi-awit ng mga awitin ng awa sa Iyo, O Diyos na Kataastaasan! Aking isinasamo sa Iyo, O Panginoon Diyos! Ipakita Mo po sa kanila ang Iyong awa nang naayon sa pag-asa at pagtitiwala nila sa Iyo. Matupad nawa sa kanila ang ipinangako ni Hesus, na nagsabi sa kanila na sa buong buhay nila lalo’t higit sa oras ng kamatayan, ang mga kaluluwa na gagalang sa Kanyang walang hanggang awa Siya mismo ang magtatanggol bilang Kanyang kaluwalhatian. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-WALONG ARAW

“NGAYONG ARAW NA ITO DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWANG NAPIPIGIL SA PURGATORYO at ilubog mo sila sa kailaliman ng Aking pagkaawa. Bayaan na ang dumanak na Dugo Ko ang magpalamig at siyang magpahina ng apoy na nagbibigay ng pahirap sa kanila. Lahat ng mga kaluluwang ito ay minamahal Ko rin ng lubos. Sila ay nagbabayad sa kanilang pagkukulang sa Aking hustisya. Nasa inyong kapangyarihan ang ikagiginhawa nila. Tipunin ninyo ang lahat ng indulhensiya sa kayamanan ng Aking Simbahan at ialay alang-alang sa kanila. O, kung nalalaman lamang ninyo ang tinitiis nilang hirap, kayo ay laging mag-uukol  sa kanila ng lahat ng bagay na magagawa ninyo matulungan lamang ninyo sila na makabayad ng utang sa Aking hustisya.”


PANALANGIN:
Lubhang Napakamaawaing Hesus, ikaw mismo ang nagsabi na hangad Mo ang awa; kaya dinadala ko sa tahanan ng Iyong Napakamaawaing Puso ang mga kaluluwa sa Purgatoryo, mga kaluluwa na mahal sa Iyo, subalit, kinakailangang magbayad sa pagkukulang sa Iyong hustisya. Haringa’t ang mga agos ng Dugo at Tubig na dumaloy mula sa Iyong Puso ang siyang pumatay sa apoy ng Purgatoryo, at nang doon, din, ang kapangyarihan ng Iyong awa at maipagdiwang.

Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga kaluluwang naghihirap sa Purgatoryo, na kasama sa Napakamaawaing Puso ni Hesus. Isinasamo ko sa Iyo, alang-alang sa napakalungkot na pagtitiis ni Hesus na Iyong Anak, at alang-alang na rin sa lahat ng kapaitan na nag-umapaw sa Kanyang kamahal-mahalang Kaluluwa. Ipakita Mo ang Iyong awa sa mga kaluluwa na nasa Iyong makatarungan at masusing paghuhusga. Tingnan Mo po sila sa walang ibang pamamaraan kung hindi sa pamamagitan ng mga Sugat ni Hesus, ang Iyong pinakamamahal na Anak; sapagkat kami ay naniniwala na walang hanggan ang Iyong kabutihan at awa. Amen.

(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
 
IKA-SIYAM NA ARAW

“NGAYONG ARAW NA ITO, DALHIN MO SA AKIN ANG MGA KALULUWA NA NANLAMIG at ilubog mo sa kailaliman ng Aking malaking pagka-awa. Ang mga kaluluwang ito ang lubhang nagpapasugat sa Aking Puso at nagbibigay ng matinding pasakit. Ang kaluluwa ko ay lubhang nagtiis ng kasindaksindak na kamuhian sa Halamanan ng mga Oliba dahil sa mga nanlamig na mga kaluluwa. Sila ang dahilan kung bakit nawika ko:  ‘Ama Ko, kung maaari’y ilayo Mo sa Akin ang saro ng paghihirap na ito.’ Para sa kanila ang kahulihulihang pag-asa ng kaligtasan ay ang tumakbo sa Aking awa.”


PANALANGIN:
Lubhang Napakamaawaing Hesus, Ikaw mismo ang Pagka-Awa. Dinadala ko ang mga nanlamig na kaluluwa sa tahanan ng Iyong Napakamahabaging Puso. Dito sa apoy ng Iyong dalisay na pag-ibig bayaan Mo na ang mga nanlamig na kaluluwang ito, na parang mga bangkay, na siyang mga nagdulot ng matinding kamuhian sa Iyo, ay muling mag-alab. O lubhang Napakamaawaing Hesus, gamitin Mo po ang kapangyarihan ng Iyon pagaka-awa at tawagin Mo sila sa kataimtiman ng Iyong pag-ibig, at ibigay Mo sa kanila ang ala-ala ng banal na pag-ibig, sapagka’t walang bagay ang hindi sumasailalim sa Iyong Kapangyarihan.

Walang Hanggang Ama, ilingon Mo ang Iyong maawaing titig sa mga malamig na kaluluwa na kasama rin sa Napakamaawaing Puso ni hesus. Ama ng Awa, isinasamo ko sa Iyo alang alang sa napakapait na paghihirap ng Iyong Anak at alang-alang sa Kanyang tatlong oras na paghihirap sa Krus ay Iyong ipinahintulot na sila rin ay makapagpuri sa kalaliman at sa di masayod na hiwaga ng Iyong pagka-awa. Amen.


(Dasalin ang Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 
   
     

TUNGKOL SA NOBENA SA MABATHALANG AWA

Ipinaalam sa atin ng Talaarawan ng alagad ng Diyos na si Sor Faustina, ng Kongregasyon ng mga Madre ng Ating Mahal na Birhen ng Awa sa bansang Poland, ang pagnanais ng Ating Panginoon na magkaroon ng isang Kapistahan ng Awa na nang may buong solemnidad ipagdiriwang ng Simbahan sa “Unang Linggo  Pagkaraan ng Pagkabuhay” (na ngayon ay tinatawag na liturhiya sa Ikalawang Linggo ng Pagkabuhay). Isinasaad din sa talaarawanan ni Sor Faustina na ang kapistahang ito ay pangungunahan ng isang nobena; at sa isang bahagi ay sinasabing hiniling ni Hesus na isulat ni Sor Faustina ang isang nobena, at bahagi nito ay kanyang dinikta, at ang nobena na ito ay gagawin bago ang kapistahan noong 1937. Ang tanyag na tekstong ito ang kumalat nang may buong sigla sa buong mundo, sa loob lamang ng mahigit na sampung taon pagkaraang mamatay si Sor Faustina noong ika-5 ng Oktubre, 1938.
Ang munting kalipunan ng mga panalangin na ito ay matatagpuan sa katapusan ng Kuwaderno III ng anim na Kuwaderno na bumubuo sa Talaarawan na naiwan ni Sor Faustina. Bagama’t nagawa niya ang nobenaryong ito noong Marso ng 1937, ay itinitik ni Sor Faustina ang teksto nito sa kanyang Talaarawan noon lamang ika-10 ng Agosto ng taong yaon, mga isang taon at dalawang buwan bago siya nahimbing sa Panginoon na kilala sa kabanalan.
Sa itaas ng kaliwang sulok ng pahina 57, ng Ikatlong Kuwaderno ng talaarawan ni Sor Faustina ay makikita ng mambabasa ang mga salitang: Hesus, ako’y nananalig sa Iyo. Sa dakong ibaba ng maikling panalanging ito sa kalagitnaan ng naturan ding pahina ay nasusulat ang ganitong pamagat:
Ang Nobena sa Mabathalang Awa na iniutos ni Hesus na aking isulat at gawin bago ng Kapistahan ng Awa. Ito’y magsisimula sa Biyernes Santo.
Sumunod kapagdaka dito ang mga tagubilin ng Ating Panginoon sa paraan ng pagsasagawa ng nobena na ito ni Sor Faustina, ang pangako na ibinigay sa kanya tungkol sa pagsasagawa ng nobena at ang nilalaman ng pang-araw-araw na intension na idinikta sa kanya ni Hesus, at ang kanyang mga panalangin na pinukaw ng mga intensiyong ito.
Noong Disyembre ng 1936, nang hilingin ni Hesus na ihanda ni Sor Faustina ang sarili para sa Kapistahan ng Awa sa pamamagitan ng isang nobena, ay itinakda Niya na ang panalangin na kanyang iaalay ay ang Rosaryo sa Mabathalang Awa, na naunang isiniwalat na Niya sa Kanya noong ika 13-14 ng Setyembre, 1935; at kanyang inilakip sa nobena na ito ng mga dalangin ng awa ang pangako: Sa nobena na ito ay ibibigay ko sa mga kaluluwa ang anumang grasya na kanilang hihilingin (II, 197).
Ngunit sa isa pang pagkakataon noong Oktubre, 1936, ay hiniling ni Hesus ang isang nobena hindi sa paghahanda sa Kapistahan ng Awa, kundi ang layunin ay upang makamit ang kabutihang-loob ng Kanyang Ama at bilang pagsamo sa Mabathalang Awa para sa Poland. Iyon ay gagawin ng iba bukod kay Sor Faustina, at ang itinakdang panalangin ay iyon ding Rosaryo sa Mabathalang Awa na itinuro ng Panginoon dasalin ni Sor Faustina.
Maliwanag sa mga ito at iba pang nakasulat sa Talaarawan na itinatagubilin nang higit ni Hesus ang panalanging kung tawagin ay isang “nobena,” at natatangi niya itong niananasang gamitin bilang karampatang paghahanda para sa Pista ng Awa.

top of page

Rosaryo sa Mabathalang Awa

Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen

AMA NAMIN
Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at paki-adya mo kami sa lahat ng masasa.  Amen.

ABA GINOONG MARIA
Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

SAMASAMPALATAYA
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.  Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan.  Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao.  At sa buhay na walang hanggan.  Amen.

(DASALIN SA MGA BUTIL NG ROSARYO)

Sa lahat ng butil ng AMA NAMIN ay dasalin ang mga panalangin na ito:

 

 

Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at manunubos.

Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob.

 

 

(Sa lahat ng butil ng ABA GINOONG MARIA ay dasalin ang mga panalanging ito.)

 

 

Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus,

Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob.

 

 

(Bilang pangwakas ay dasalin ng tatlong ulit ang panalanging ito)

 

 

Banal na Diyos, Banal na puspos ng kapangyarihan, Banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

 

O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.

Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen

top of page

 
 
Bookmark Us | Back to Homepage | Sitemap
© Since 2001. ApoDivineMercy.com. All Rights Reserved.