Mga Panalanging Turo ng Diyos Espiritu Santo

Ang Mga Panalanging ito ay nakalaman sa Mensahe ng Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ni Apo Conching noong ika-13 ng Enero taong 2007 sa Dambana ng Mabathalang Awa sa Paligue, Candaba, Pampanga.

"SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN AKING MGA MINAMAHAL!!!"

Ibang pang mga Panalangin

Panalangin pag may karamdaman

O Panginoon ko at DIYOS ko, itong katawang lupa ko'y kaloob MO. Binuhay MO ako ng ayon sa IYO at hindi sa ganang kagustuhan ko. May masakit ako sa parte na ito at di ko marapat na katakutan ito sapagkat kung loloobin MO, ngayon ding oras na ito ay maiibsan ang sakit na ito. O kung hindi MO naman sa oras na ito ako'y pagalingin, salamat po sa IYO nakikibahagi lamang ako sa sakit na naranasan ng KRISTO habang tinutubos Nya ako sa kasalanan ko. At kung dito ako lalakas sa pananalig ko, madama ko nawa AMA na ako ay pinalalakas MO. At kung dito ako magliliwanag sa aking karamdaman, tanglawan MO po ako ng malubos ang pagtitiwala ko sa IYO at maganap ang ako'y makapanahan sa IYO. Kung sa karamdamang ito doon MO ako iibiging totoo sapagkat di MO nasubukang bigyan MO ako ng katapatan sa IYO, wag mong tulutang dahil sa karamdamang ito, ako'y maging sutil na anak MO, makalimutan kong pagsamba ko, ang tapat na pananalig ko, ang tapat na pananampalataya ko at pag-asang may magagawa KA sa buhay kong ito. AMEN.

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

 

Panalangin ng Magulang

O DIYOS AMA kong makapangyarihan,
sa pangalan ni KRISTO, KAYO'y aking nasumpungan.
Banal na Espiritu na nagbibigay ng pangaral,
gabayan mo at patnubayan itong aking buhay.
Mayroon mang pagkukulang ako'y IYONG tulungan,
sapagka't kung si HESUS ang tangi kong patnubay,
magkakaroon ng lakas ang buo kong katawan.
Pagharian MONG tunay ng Banal mong Espiritu
upang ako'y magtagumpay at malinis na ganap aking mgakasalanan.
Tanging tamang daan lamang ang patuloy kong masundan,
hanggang ako'y IYONG ganap mahango sa kasalanan at
nawa'y pagbigyan aking mga kahilingan. AMEN.

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

 

Panalangin ng Anak

O DIYOS AMA kong makapangyarihan,
IKAW po ang nagbigay ng aking buhay
mula sa aking pagkasilang, wala akong namalayan.
Ako'y binihisan ng aking mga magulang at
di ko natutunan ang IYONG mga aral.
Subali't ngayong nasumpungan ko ang salita ni KRISTO,
nawa'y tulungan MO na ako'y magbago
at makaganap nang totoo.
Maisabuhay nawa ng katawang lupa ko, upang ako'y pagpalain MO.
Pagkakaroon ko ng gulang at pagtatayo ko ng bubong,
kung ako'y lalaki bilang haligi ng tahanan
at kung ako'y babae ay bilang tanglaw ng pamilya na Iyong ibibigay.
Gabayan at patnubayan ng anak MONG si HESUKRISTO
at siyang maging daan ko patungo sa katotohanan ng aking pamumuhay
at nang makarating ako sa IYONG kaharian.
KRISTONG PANGINOON ko, DIYOS AMANG makapangyarihan,
Ina ng Laging Saklolo, gabayan mo po ako.
Ano mang problema ko, tulungan MONG malutas ito,
gagawin ko, gagampanan ko ang tungkulin ko,
subalit ipaisip MO ang tamang paraan sa buhay ko. AMEN.

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

 

Panalanging Dapat Ihandog Pagmulat ng mata sa Umaga

O DIYOS AMANG Makapangyarihan
Taglay mo ang lahat ng bagay
Papuri ay Aking Ibinibigay
Sa Magdamag Mong Patnubay
Nagkaroon ako ng pagkakataon
Namulat ang Paningin ko
Nasilayan ang gawa Mo
Maghari Ka nawa Ama ko
Sa maghapong ito.
Kalooban Mo at kagustuhan Mo
ang siyang manguna sa damdamin at isip ko
huwag nawa ako bilang tao na may pagnanasa
na maramot sa mundo
Kung hindi Ikaw Ama ko ang manguna
sa pangalan ni Kristo. Amen

"Tao, Kung ganito lamang ang binibigkas ng labi mo kahit na
ilang kataga lamang at bukal sa puso mo...
diringgin ka ng Ama, kahahabagan ka, kalulugdan Ka nya!
Ave Maria Puricima!"

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

 

Panalangin kung lalabas o luluwal ka naman ng pintuan ng tahanan

O Diyos Amang nagpahiram nitong aking buhay
Gabayan mo po ako at patnubayan saan mang dako
tumungo aking lupang katawan
Iloob mo ang Iyong Espiritu
at ako ay tanglawan mo
upang sa pagnanasa ko ng tagumpay ng buhay
aking makita, aking makamtan na di ako magkakasala
at maliligaw sa kalooban at paghahari Mo. Amen

"Tao, Kung sa tuwina sa bawat paggalaw mo, sa bawat pagbabalak mo, inuuna ang Ama, Pasubali ko, ganap mo syang madarama!"           

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

Panalangin Kung kayo ay may gagawin

O Diyos Ama kong Makapangyarihan
Gabayan mo ako't patnubayan
sa bawat kong gagawin
sa bawat kong plano sa buhay
sapagkat wala akong makakamit na tagumpay
kung hindi mo mamarapatin na ito'y ibigay
sa Iyong kagandahan at kapangyarihan
Doon ako nananahan at nagtitiwalang lubusan
sa pangalan ng anak Mong si Hesukristo
inaangkin ko Ama
na bawat gagawin ko
ikabubuti ng buhay ko. Amen


"Tao, kung sa tuwina ang pagdulog nyo ay marapat sa ama,
walang pagnanasaan kayo na di makakamit nyo
kung hindi sa bawat saglit, isa at tatlo ang iyong isaisip
DIYOS AMA, DIYOS ANAK, DIYOS ESPIRITU SANTO
hindi kayo maliligaw ng panuntunan sa Ama at sa Anak
"

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

Panalangin Kung kayo naman ay may balakid

O Diyos Amang Makapangyarihan
Tanging Ikaw ang nagpahiram nitong aking buhay
at ang balakid ko na dumatal, ikaw ang nagbibigay ng
kaparaanan upang aking mahulagpusan at ganap kong
mapagtagumpayan.
Ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo nagtitiwala't
nananalig ako
ano mang balakid ay aalisin mo
upang ako'y makatawid. Amen

"Tao, kung lahat lamang ng sandali sa inyong buhay,
Ama ang siyang nangunguna't naghaharing lubusan,
wala kayong gagawin o tutupdin sa inyong araw
na di kagalakan ang inyong makakamtan
Sumainyo ang kapayapaan mga minamahal!
"

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

Panalangin kung mayroon naman tao kayo na di kayang tanggapin
at maunawaan, patuloy na nagbibigay ng sakit ng inyong kalooban

Ito ang marapat niyong idulog at sambitin
upang kayo'y magluwag ng kalooban at matutunan nyong mahalin ang sinuman

O Diyos Amang Makapangyarihan,
buhay ko'y tanging hiniram
damdamin ko'y ikaw ang nagbibigay
kung mamarapatin mo Ama, ako'y pakinggan
Idinudulog ko sa Iyo
na ganap kong matanggap ang kapwa kong ito
maunawaan ko, pag-uugali niya
huwag nawang maghari ang mga hudyong ugali ko
Kungdi ang manguna ay puso ni Kristo
upang maibahagi ko ang pagibig na nais mo
at mamuhay ako ng naaayon sa Iyo
sapagkat tanging Ikaw Ama ko
ang makapagpapabago sa isip at puso ko sa iyo ko inaaalay
ako'y pakinggan Mo
sapagkat ayaw kong magkasala sa Iyo
at nais ko'y makatalima ako sa kalooban Mo
ang lahat ng ito ay idinudulog ko
sa pamamagitan ng Iyong Espiritu
sa pangalan ni Kristo. Amen

"Tao, tupdin mong lahat ang tinuro ko sa iyo
makakalaya ka sa poot, sa balakid,
sa lahat ng pagkukulang, pagnanasa mo na di mainam
kung di ang marapat sayo ay ang katagumpayan
na may kagalakan,
na may kapayapaan
bagamat di ganap na ikaw ay lumaban
Aanhin mo ang kayamanan kung nagsisilbing kasalanan
Mas mainam pa ang simpleng pamumuhay
kung puspos ka naman ng kaligayahan at kapayapaan."

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

Panalanging Kung dininig ng Ama, at tagumpay ay sumaiyo

Papurihan ka AMA!
Dakila KANG totoo!
Kapangyarihan Mo'y di mapapantayan ng tao.
Anuman ang naisin Mo, walang makahahadlang
Sapagkat Ikaw ang kataastaasan
at may likha ng langit at kalupaan
Nararapat kitang pinupuri sa tuwina
kalugod lugod ang pangalan MONG Banal. Amen

Mga Panalanging Turo ng Espiritung Banal

 

"SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN AKING MGA MINAMAHAL!!!"

 
 
Bookmark Us | Back to Homepage | Sitemap
© Since 2001. ApoDivineMercy.com. All Rights Reserved.